• Nombre de visites :
  • 423
  • 2/6/2011
  • Date :

?ran camilerinde temiz internet geli?tiriliyor!

iran camilerinde temiz internet geli?tiriliyor!

?ran ?slami Kültür ve ?r?ad Bakan?, camilerde aktif olarak çal??anlar?n elektronik donan?mdan yararlanmalar? gerekti?ini vurgulayarak "Temiz internetin camilerimizde yayg?nla?t?r?lmas? gündemimizde" dedi. ?slami Kültür ve ?r?ad Bakan? Seyyid Muhammed Hüseyni bugün Tebriz kentinde "29 Behmen Dijital Evi"nin aç?l??? için düzenlenen merasimde yapt??? konu?mada, temiz internetin yayg?nla?t?r?lmas? ve camilerde "dijital evleri"nin kurulmas? gerekti?ini vurgulad?.

?slami Kültür Bakan? Hüseyni, Bakanl???n?n camilerin kapsaml? olarak geli?tirilmesi konusunu gündeminde tuttu?u ve bu alanda çal??malar?n ba?lat?ld???na de?inerek "Camiler program? hem bilgisayar ve hem bilgisayar programlar? alan?nda takip edilmekte. Bu do?rultuda camilerin bilgisayarlarla donan?m? ?ncelikli bir konu" dedi.

Bakan Hüseyni daha sonra, dijital evlerinin kurulmas? projesine de?inerek "Bu mekanlar da temiz internetten yararlanma imkan?n?n yayg?nla?t?r?lmas? ve kullan?m?n artt?r?lmas? gayesiyle kurulmaktalar" ?eklinde konu?tu.

?slami Kültür ve ?r?ad Bakan? Hüseyni ayr?ca, kültürel baz? ürünlerin de bu mekanlarda sat?ld???n? belirtti.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)