سکوت بیابان

در بیابانی واقع در افریقا استاد صوفی گری و شاگردش در حال قدم زدن و راهپیمایی بودند. هنگامی که شب از راه رسید هر دو نفر چادری بر پا کرده ودر حال درازکش مشغول استراحت بودند 
شاگرد گفت:
چه سکوتی!
و استاد نیز در پاسخ گفت که:
هرگز مگو((چه سکوتی))بلکه همیشه بگو((من نمی توانم به طبیعت گوش فرا دهم))


X