عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 98 -  عدم استقرار حكومت مردمي در ايران
صفحه : 98
ملت ، آن قدرت شيطاني عظيم و آن قدرتهاي بالاتر از همه قدرتها، كه قدرتهاي شيطاني [بودند]، قدرت امريكا، قدرت شوروي ، قدرت چين ، انگلستان - اينها همه پشتيباني كردند از او، لكن ملت وقتي كه يك مطلبي را خواست ، با مشت گره كرده در مقابل همه اينها ايستاد و همه را شكست داد. و من مي دانم كه بازار تهران مركز فعاليت سياسي -اسلامي هميشه بوده است . بازار تهران بود كه هميشه باعث مي شد كه كارهايي كه علماپيشنهاد مي كردند، يا كساني كه دلسوز به اين مملكت بودند پيشنهاد مي كردند، به پشتيباني بازار تهران و بازرگانان تهران اين امور انجام مي شد. و من بايد تشكر كنم از همه اصناف و اشخاصي كه بازاري هستند، به هر صورتي كه هستند، من بايد از آنها تشكر كنم كه در اين نهضت سهم عظيمي آنها داشتند. و اگر بازارهاي ايران نبود معلوم نبود كه مابتوانيم به مقصد برسيم . اين پشتيباني بازارهاي ايران و پشتيباني ساير اصنافي كه ما داريم ،اين اسباب اين شد كه الحمدلله تاكنون به اين پيشرفت عظيم رسيده است . ولي باز اول كار است ؛ بايد تتمه اينها هم به قبرستانها بروند و بعد از آن فرض ، يك حكومت اسلامي ؛كه حكومت از جانب ملت باشد، ملت تعيين كند آن را، مستند به ملت باشد.
ما در طول تاريخ ايران يك حكومت مستند به ملت نداشتيم . زمان سلاطين سابق كه اصلا ملتها به حساب نمي آمدند، و باب باب قلدري بود! از زمان رضا شاه به اين طرف هم كه ما اطلاع داريم و در مشاهدات ما بوده ، باز همين معنا بود. بنابراين يك حكومت ملي ، يك سلطنت ملي ، يك انتخابات ملي در اين وطن نبوده است ؛ از اينكه اين انتخابات و مجالس مجالس ملي نبوده است . دولتهاي ناشي از اين مجلس هم غيرقانوني است ، و مستند به آراي ملت نبوده است . اين شخصي هم كه الان به جاي محمدرضا خان و به امر محمدرضا خان به مسند وزارت نشسته است ، ايشان هم [كه ] ادعا مي كند من "ملي " هستم قانوني هستم ، نه قانوني هست و نه ملي هست . اما ملي نيست براي اينكه احترام به اين ملت هيچ نمي گذارد، احترام به اين فريادهايي كه الان هم در بين خيابانها
عدم استقرار حكومت مردمي در ايران