عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 78 -  حكومت ايده آل اسلامي
صفحه : 78
حكومت ايده آل اسلامي
ايران غني بود و محصولاتش زايد بود بر آن مقداري كه احتياج داشت ؛ و [ايران ] بايدصادر كننده باشد و ما امروز وارد كننده هستيم و هرچه داريم بايد از غير، از خارج بياوريم . مراتع ما را، مراتعي كه بسيار مراتع عالي است ، به غير دادند. يكي از مراتعي كه كارشناسان گفتند كه بهترين مراتعي است در دنيا از حيث تربيت دام ، آن را - آنطوري كه به من نوشته بودند - به ملكه انگلستان و آن شركتي كه او شريك بوده است واگذاركرده اند. و جنگلها را منع كردند از مردم لكن دادند به غير و به خارجيها. بالاخره مملكت ما را به يك صورت مفتضحي درآوردند كه من كرارا گفتم كه مملكت ما را خراب كردندلكن قبرستانهاي ما را آباد كردند! جوانهاي ما را در قبرستانها بردند، و مخازن ما را به خارج به غارت بردند. حالا هم كه فرار كردند، با جيب پر فرار كردند. چه خودش ، چه كساني كه مربوط به خودش بود، جيبها را پر كردند و به خارج رفتند. و مملكتي كه الان دست شما افتاده است يك مملكتي است كه از همه چيز وارفته است . حالا بايد بسازيد.يك مملكتي است كه "اجنبي زده " بايد گفت ، "جنگزده "، "زلزله زده "؛ اين بايد ساخته بشود. نه خيال كنيد كه يك قشري بتواند؛ نه ، يعني نه حكومت مي تواند اين كار را بكند نه بازرگان مي تواند اين كار را بكند، نه كشاورز مي تواند. همه بايد دست به هم بدهيد كه جامعه ملي انساني ايران ان شاءالله از زير بار اين اختناق و اين گرفتاريها بيرون بيايد. دست به دست هم بدهند و اين وظيفه ملي را انجام بدهند كه مملكت خودشان را از اين انهدامي كه دارد پيدا مي كند نجات بدهند.
از جمله اشخاصي كه - يعني اصنافي كه - در اين امر خيلي [نقش ] دارند، بازرگانهاهستند. اينها هم بايد در حد خودشان تشريك مساعي بكنند. ماها موعظه بكنيم وصحبت بكنيم ، و اينها، آقايان هم فعاليتهاي زيادي . از ما كار ديگري كه ساخته نيست . مابايد همان صحبت بكنيم ، و آقايان هم فعاليت بكنند. و اميدوارم ان شاءالله كه ما اگر هيچ پيروزي پيدا نكرده بوديم الا رفتن . . . اين سلسله كافي بود برايمان ؛ لكن البته الان كافي