عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 75 -  سازندگي به دست عناصر پاكدامن
صفحه : 75
كه آن بالا بودند و خيانت مي كردند به اين مملكت ، آن بالاييها خوردند و برداشتند ورفتند.
ايستادگي پابرهنگان در برابر توپ و تانك
از حالا به بعد شما در خدمت ملت باشيد. ملت خودتان را خدمت بكنيد. اين آب وخاك مال شماست . اينجا مال خودتان بايد باشد. دست اين اجانب بايد كوتاه بشود.چقدر امريكا بايد از اين مملكت ببرد و بخورد يا انگلستان يا ساير جاها؟ ما بايد يكوقت هم زنده بشويم ، بيدار بشويم ، ملتفت بشويم ، آزادي را بگيريم . حق را بايد گرفت باسرنيزه ، با مسلسل بايد حق را گرفت از اينها؛ خودشان كه نمي دهند. بايستيد در مقابل اينها. شما ديديد كه اين ملت ، همين پابرهنه ها، ايستادند در مقابل توپ ، تانك ،- نمي دانم - مسلسل ؛ ايستادند و پيش بردند كارشان را. اين ابرقدرتها همه پشتيبان شاه بودند، و اين مردم پابرهنه با مشت ايستادند در مقابل تانك ، خون دادند و عقب زدندآنها را كه ديگر نتوانست اين [شاه ] بماند خودش اينجا، آنها هم كه رفتند.
سازندگي به دست عناصر پاكدامن
شما از اين به بعد يك قدري توجه داشته باشيد، رفقايتان را متوجه كنيد، همقطارانتان را متوجه كنيد. بگوييد آقا، ما خير شما را مي خواهيم . ما فرياد مي كنيم كه بايد ارتش مامستقل باشد يعني نوكر نباشد. اين خير شماست . يا اينكه خير، ما بايد ارتشمان تحت نظرامريكا باشد و بدتر از آن ، اسرائيل ؟! بايد اينها اصلاح بشوند. بايد همه تان دست به دست هم بدهيد و اين كارها را اصلاح بكنيد، درست بكنيد مملكت را بايد بسازيد از سر. اينهاخراب كردند و رفتند، و حالا بايد بسازيم . اينها آن كاري كه كردند قبرستانهاي ما راخوب آباد كردند! جوانهاي ما را همه زير خاك كردند و رفتند. ما حالا بايد بنشينيم وبسازيم و همه دست به هم بدهيم . اينهايي كه در ارتشند و پاكدامنند ارتش را بسازند؛آنهايي كه بيرونند، در اداراتند و پاكانند، ادارات را درست كنند. مردم بازار را درست كنند، زراعت را درست كنند. اينها بكلي كشاورزي ما را از بين بردند؛ شما مي دانيد كه