عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 59 -  پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران
صفحه : 59
وجوب اطاعت از دولت موقت
معرفي مي كنند تا اينكه شوراي انقلاب ما، كه پيشنهادشان اين بوده است كه ايشان رئيس دولت باشند، شوراي انقلاب وزراي ايشان را هم بررسي بكنند، و ان شاءالله مسائل به طورسهل و به طور خوبي انجام بگيرد. و من بايد يك تنبه ديگري هم بدهم و آن اينكه من كه ايشان را حاكم كردم ، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم ، ايشان را قرار دادم .
ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است ، ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت عادي نيست ، يك حكومت شرعي است ؛ بايد از او اتباع كنند. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است ، قيام بر عليه شرع است . قيام بر عليه حكومت شرع جزايش درقانون ما هست ، در فقه ما هست ؛ و جزاي آن بسيار زياد است . من تنبه مي دهم به كساني كه تخيل اين معني را مي كنند كه كارشكني بكنند يا اينكه خداي نخواسته يكوقت قيام برضد اين حكومت بكنند، من اعلام مي كنم به آنها كه جزاي آنها بسيار سخت است در فقه اسلام . قيام بر ضد حكومت خدايي قيام بر ضد خداست ؛ قيام بر ضد خدا كفر است . و من تنبه مي دهم به اينها كه بر سر عقل بيايند؛ بگذارند مملكت ما از اين آشفتگي بيرون برود،بگذارند خونهاي محترم ريخته نشود، بگذارند جوانهاي ما ديگر اينقدر خون ندهند،بگذارند اقتصاد ما صحيح بشود؛ ما بتدريج كارها را اصلاح بكنيم . و از خداي تبارك وتعالي مي خواهم كه توفيق بدهد به آقاي مهندس بازرگان كه اين ماموريت را به وجه احسن انجام بدهد.
پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران
[پس از سخنان امام خميني و معرفي نخست وزير دولت موقت ، خبرنگاران پرسشهاي خود را مطرح كردند. امام به اين پرسشها با اختصار پاسخ دادند. متن سئوال و جوابها به شرح زير است : ]
سئوال : [حضرت آيت الله فرموديد كساني كه اين دولت را نپذيرند مجازات خواهند شد؛ اگر ارتش نپذيرفت چه پيش بيني مي كنيد و چه خواهيد كرد؟]