عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 516 -  خرابيهاي اقتصادي و فرهنگي
صفحه : 516
آنها بود و ملت ما جز مشت و خون چيزي نداشت لكن اتكال به خدا كرد و وحدت كلمه در بين همه اقشار حاصل شد، به طوري كه ديگر ابرقدرتها هم نتوانستند او را ابقايش كنند! در صورتي كه قبلا دائما اين مسئله را مي گفتند كه "نه ، اين بايد باشد! " اين انگلستان مي گفت كه اين وفادار به ماست بايد باشد؛ امريكا به صورت ديگر مي گفت ؛ شوروي بااين صورتها نمي گفت ؛ لكن پشتيبان بودند آنها همه . در صورتي كه همه ابرقدرتهاپشتيبان بودند، و خودش هم يك قدرت شيطاني داشت ، سازمانها داشت ، بساط داشت ،مع ذلك قدرت ملت معلوم شد كه بالاتر از همه چيز است .
قدرت ملت به چه حاصل شد؟ به اين حاصل شد كه همه با هم ، مقصد اسلام ! اگر همه هم با هم بودند لكن مقاصدي داشتند كه غير مقصد اسلام بود، اينطور پايداري نمي كردند. شما ملاحظه كرديد كه جوانهاي ما كه شهيد شدند - همه اينها - شهادت رااستقبال مي كردند؛ اين براي قدرت اسلام بود. و از حالا به بعد هم بايد اين قدرت راحفظ كرد، اين ايمان را حفظ كرد تا اين وحدت كلمه حفظ بشود، تا پيروز بشويم ان شاءالله . و من اميدوارم كه با وحدت كلمه و قدرت ايمان ، ما اين راه را تا آخر برسانيم ، به آنطوري كه مي خواهيم .
الان همه دستگاهها باز آن باقيمانده طاغوت در آن هست . اينها سالهاي طولاني عادت دادند ادارات را - عرض كنم كه - همه اقشار را، به يك وضع طاغوتي ؛ و تا آمده اين متبدل بشود به يك وضع اسلامي - انساني ، يك قدري طولاني است . و از آن طرف ،خرابيهايي كه در ايران كردند آنها، و ايران را تقريبا به شكل يك خرابه درآوردند. ازحيث اقتصاد همچو عقبند كه مدتها بايد طول بكشد تا بتوانند اينها يك اقتصاد صحيحي داشته باشند. فرهنگ ما را آنطور كردند كه نگذاشتند انسان در آن پيدا بشود، كه حالا اگرما بخواهيم يك مجلسي ، مجلس موسساني درست كنيم ، بخواهيم يك مجلس شورايي درست كنيم ، بايد چراغ برداريم و بگرديم اين طرف و آن طرف ببينيم كه تازه يك
خرابيهاي اقتصادي و فرهنگي