عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 509 -  تبليغات مسموم عمال امريكا
صفحه : 509
بايد باز به همت همه اقشار ايران و به همت والاي مرد و زن ايران ، اشخاصي كه متعهدهستند، اشخاصي كه سالم هستند، اشخاصي كه بصيرت دارند و هيچ انحراف ندارند و برصراط مستقيم انسانيتند، به مجالس و مجلس شورا بفرستيم ؛ تا اينكه ان شاءالله اسلام به آن معنايي كه هست ، اسلام به آن حقيقتي كه هست ، در ايران پياده بشود. اسلام مثل صدراسلام ، نه اسلامي كه در زمان اين پدر و پسر كوبيده شده بود و هيچ يك از مظاهرش را مانمي توانستيم ارائه بدهيم . بايد اسلام را ما ارائه بدهيم به آنطوري كه هست ، قرآن را ارائه بدهيم به آنطوري كه هست . اگر قرآن و اسلام - آنطور كه هست - عرضه بشود به دنيا،همه مشتري او هستند. انحرافات براي اين است كه اسلام را نشناخته اند؛ اگر اسلام رابشناسند و احكام اسلام را ادراك كنند، همه مشتري او هستند.
تبليغات مسموم عمال امريكا
من به شما جوانان محترم باز هم تذكر مي دهم كه اين وحدت كلمه خودتان را ازدست ندهيد. اشخاصي كه در كارخانه ها مي آيند و سمپاشي مي كنند، اينها عمال اجانب هستند و بيشتر احتمال مي رود كه عمال امريكا باشند. به اينها اعتنا نكنيد، به اينها محل نگذاريد؛ اينها فساد مي خواهند بكنند، اينها مي خواهند ايران را به حال اول برگردانند،اينها منافعشان به اين است كه دزدي در راه باشد، منافعشان به اين است كه چپاولگري باشد. اگر عدل اسلامي باشد دست چپاولگرها كوتاه است ؛ و اينها نمي خواهند دست چپاولگرها كوتاه باشد. اينها كه در كارخانه ها مي آيند و تبليغات مي كنند، اينها "به صورت " يك نحو تبليغاتي كه مردم بپسندند مي كنند لكن در واقع مي خواهند همان مسائل سابق را پيش بياورند. بايد با دقت ملاحظه كنيد، با هوشياري با آنها مواجه بشويد؛نگذاريد آنها رخنه كنند در بين جوانان ما. خداوند ان شاءالله شماها را حفظ كند از شرشياطين ، و مملكت ما را حفظ كند از شر اشرار و از اجانب ؛ و مملكت ما مستقل و آزادبراي خودمان باشد، خودمان در آن كار بكنيم و خودمان استفاده از آن بكنيم . سلام برشما دوستان عزيز. و رحمه الله و بركاته .