عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 475 -  افروخته نگه داشتن آتش انقلاب
صفحه : 475
افروخته نگه داشتن آتش انقلاب
اگر اين عشق و علاقه اسلامي محفوظ بماند، در ساير چيزها هم همين طوريم ؛ و اگر- خداي نخواسته - اين عشق و علاقه اسلامي يك وقت سستي پيدا كند و محفوظ نماندآن وقت نمي دانم چه خواهد شد! البته ما مراحلي [در] پيش داريم ؛ مرحله مجلس موسسان در پيش است ، و مرحله انتخابات هم در پيش است و ديگر زمان سابق نيست كه به ما تحميل بكنند. ما خودمان هستيم ؛ با پاي خودمان مي رويم و راي مي دهيم . نه كسي به ما تحميل مي كند و نه زورگويي هست در كار. عشق و علاقه ! اگر اين عشق و علاقه اي كه در رفراندم بود باقي اش بداريم يعني نهضت را افروخته نگه بداريم [و] نگذاريم خاموش بشود، در آن دو مرحله هم ما برد داريم ؛ و وكلايي كه مي خواهيم بفرستيم به مجلس موسسان و بعد هم به مجلس شورا، وكلايي هستند كه صددرصد ملي ، متدين . نه منحرف به چپ و نه منحرف به راست ؛ از خودمان باشند و مصالح خودمان را در نظربگيرند.
بدهند، از اين ناراحت بودند. و مردم با يك عشق و علاقه اي راي دادند كه اين كيفيت هم هيچ سابقه ندارد. پس رفراندم ما، نه در كيفيت سابقه دارد و نه در كميت .
و اگر - خداي نخواسته - سستي پيدا بشود، آن وقت البته خطر هست كه آن وكلاي غيرصالح هم به ما تحميل كنند، يعني بروند به مجلس . در هر صورت ، آني كه الان مهم ماست اين است كه اين آتشي كه افروخته شده - و اين را خدا افروخته است ، اين [را] بشرنمي تواند؛ يك آتشي است كه خدا افروخته است - اين آتش كه با تاييد خدا افروخته شده است ما نگهش داريم ، افروخته نگهش داريم . مادامي كه اين آتش هست و افروخته است ما پيروز هستيم ؛ و اگر - خداي نخواسته - اين [آتش ] افسرده بشود و رو به افسردگي برود، من خوف دارم كه باز برگرديم به يك مراحل بدي ، مراحلي كه مثل سابق باشد.خدا نكند يك همچو روزي پيش بيايد؛ و ان شاءالله پيش نخواهد آمد. خداوند ان شاءالله همه شما را تاييد كند.