عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 474 -  رفراندم از نظر كميت و كيفيت
صفحه : 474
دستجاتي كه جيره خوار آنها هستند مشغول كار شده اند كه اين حكومت را نگذارند آرام باشد و نگذارند متحد باشد.
رفراندم از نظر كميت و كيفيت
اينها در اين رفراندم همچو شكست خوردند كه الان ديوانه شدند! يك همچورفراندمي در تمام دنيا سابقه ندارد، در همه دنيا همچو رفراندمي سابقه ندارد. 35 ميليون جمعيت در صورتي كه شانزده سال به بالا راي بايد بدهند، بيست ميليون بيشتر - [حتي ]يك قدري بالاتر - راي بدهند و از بيست ميليون و قدري بالاتر، صد و چهل و چند هزارمخالف ! در صورتي كه در قم كه ما بوديم ، آمدند گفتند كه يك زني تقلب كرده است ، وتقريبا شايد اين هشتاد رايي كه در قم انداختند يك مقداريش هم راجع به آن تقلب مي شود وگرنه قمي [ها] صددرصد موافق اسلام هستند؛ قمي نمي شود مخالف اسلام باشد. اين هشتاد راي يا از خارج [قم بوده ] - خوب در قم از خارج هم بودند - يا از خارج اين عناصر فاسده [كه ] هستند، [بوده ] يا آن تقلبي كه آن زن كرده است در بعضي جاهاي ديگر هم شايد شده باشد. امروز از كردستان هم گفتند كه آمده اند. بعضي از كرمانشاه هم آمده اند كه در آراي آنجا هم تقلب شده است ، والا آنجا هم راي بيشتر بود. ما توقع صددرصد داشتيم البته ، ولكن اين هم صددرصد است ؛ صددرصد! در صورت اينطوراست . در بين اينها در يك روزنامه بود، ديدم كه يا كسي نقل كرد كه يك نفر گريه مي كردو از او پرسيدند علت گريه را؛ گفت من اشتباه كردم و راي منفي دادم در صورتي كه مي خواستم راي مثبت بدهم ؛ و من جهنمي شدم ! در هر صورت دو مسئله هست : يك مسئله عدد است كه در تاريخ همچو عددي نمي توانند نشان بدهند كه از سي و چندميليون جمعيت ، بيست ميليون راي بدهند؛ يك جهت هم كيفيت است كه بالاتر است .يك وقت اين است كه مردم مي روند راي مي دهند، يك وقت علاقه و عشق [هم ]دارند. اين شانزده ساله ، كمترها - كه بعضي شان اينجا پيش من هم آمدند - به قدري ناراحت بودند از اينكه چرا ما نبايد راي بدهيم ! اينها از اينكه راي نداده اند و نبايد راي