عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 47 -  كنار زدن روحانيت از سياست و پيامدهاي آن
صفحه : 47
بدهد، بعد از چند سال ممكن است كشاورزي ما به حال اولش برگردد. بازار درست كردند براي امريكا. گندمهايش را او بايد يا بسوزاند يا به دريا بريزد؛ مي دهد و پول مي گيرد! مي دهد ارز مي گيرد. بازار درست كردند. شما الان هيچ نداريد. تمام زراعت ايران را مي گويند براي سي روز يا سي و يك روز كافي است ! ايراني كه يك استانش مثل آذربايجان ، مثل خراسان ، مي توانست تمام قوت ايران را متكفل بشود، باقي آن مي بايست صادر بشود، حالا ما براي سي روز يا سي و سه روز! باقي اش از كجا؟ ازاسرائيل ، از امريكا، از جاهاي ديگر. اين خرابي كه به مملكت ما وارد شد به دست اين آدم ظالم [شد] كه نوشت من آمده ام خدمت به وطنم بكنم ! كتاب ماموريت براي وطنم !من گفتم صحيح مي گويد! مامور است كه خدمت به وطنش بكند، يعني وطنش را از همه چيز ساقط كند! اين "ماموريت " داشت كه ساقط كند اين وطن را از همه چيز. نيروي معنوي را از بين برد. نيروي جوانهاي ما كه بالاترين [لطمه ] و صدمه اي كه بر اين مملكت خورده ، نيروي جوانهاست كه فاسد شد. يا طرف مشروبخانه ها اينها را كشاندند، يا طرف سينماها اينها را كشاندند، يا تو اين بيابانها بردند و مراكز فساد برايشان درست كردند وترويج كردند. يك جوان سالم براي ما نگذاشتند آقا. بالاترين ضرري كه به اين مملكت خورد اين بود كه نيروي انساني اش رفت . حالا بايد از سر اين نيرو پيدا بشود. "خدمت " به وطن كرد! خدمت به وطن ! زراعتش را بكلي از بين برد، فرهنگ را بكلي از بين برد وساقط كرد. اگر ما فرهنگ داشتيم كه اين بازي سرمان در نمي آمد. اگر ما رجال فرهنگي داشتيم ، رجال مستقل است ؟. . . فرهنگ مستقل بايد باشد؛ مگر مي گذارند اينها؟ مگرسازمان امنيت مي گذاشت كه اين كارها درست بشود؟
كنار زدن روحانيت از سياست و پيامدهاي آن
اقتصادمان را از بين بردند. اگر مهلت بهش داده بود اين ملت ، نفت شما را بعد ازده - پانزده سال تمامش كرده بود. . . رفت سراغ كارش ! عوض نفت چي دادند؟ اسلحه دادند! چه اسلحه اي ؟ اسلحه هاي مدرني كه كارشناسهاي ايراني نمي توانند بفهمند چه