عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 459 -  معدومين ، مجرم و جنايتكار بودند نه متهم
صفحه : 459
است ! (2) نمي توانم من جز اين بدانم كه اينها دست نشانده دژخيمان هستند. اينهادست نشانده ابرقدرتها هستند؛ نه اينكه اينها براي حقوق بشر [فعاليت ] مي كنند. من توقع اين را داشتم كه جامعه حقوق بشر اگر راست مي گويد و طرفدار حقوق بشر است به مااعتراض كند كه اينها را چرا نگاه داشتيد؛ اين دژخيمان را بايد همان روز اول كشته باشيد!نه اينكه آنها را ما نگاه داشتيم و در حبسها الان هستند - و حبسهاي ما هم مثل حبسهاي سابق نيست ؛ حبسهايي است كه در آنها اشخاص به هيچ وجه مورد اهانت ، حتي نيستند -اينها به ما اعتراض كنند كه چرا اينها را محاكمه كرديد! اصلا معنا ندارد محاكمه مجرم ؛محاكمه مجرم يك امري است كه مخالف با حقوق بشر است ؟!
معدومين ، مجرم و جنايتكار بودند نه متهم
حقوق بشر اقتضا مي كند كه ما آنها را همان روز اول كشته باشيم براي اينكه مجرمند،و معلوم است كه اينها مجرم هستند. آنكه بايد براي او وكيل گرفت ، آنكه بايد به ادعاي اوگوش كرد، او متهم است نه مجرم . اينها متهم نيستند، اينها مجرم هستند. اينها اشخاصي بودند كه در خيابانها مردم را كشته اند، زجر دادند، و ذخاير ما را - همه را - با خيانتها از بين برده اند. آيا آنهايي كه كشته شده اند در اين خيابانهاي شهرهاي مختلف ايران ، اينها بشرنبودند؟ اينها حقوق ندارند؟. . . مدعيان طرفداري از حقوق بشر نسبت به اينها كه كشته شده [اند] چرا طرفداري نمي كنند؟ چرا به ما اشكال مي كنند كه شما چرا دژخيمان رامي كشيد؟
ما در عين حال كه اينها را - همه را - مجرم مي دانيم و بايد فقط هويت اينها ثابت بشودو آنها را بايد همين كه هويتشان ثابت شد كشت - نصيري (3) [را] همين كه هويتش ثابت