عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 45 -  اتحاد ملت ، منشا سقوط شاه
صفحه : 45
كه انگليسها آوردند گذاشتند اينجا! من خودم اين را شاهد بودم . با دو نفر از آقازاده هاي محترم قم ما سوار اتوبوس بوديم ، در چندين سال پيش از اين مي رفتيم . چند نفر ديگرهم سوار همان اتوبوس بودند. يكي شان به ديگري گفت كه من حالا سالهاست كه از اين "هيكل "ها ديگر نديدم - اشاره به ماها -؛ بعد گفت اينها را انگليسها آورده اند در نجف وآنجاها گذاشتند براي اينكه مردم را [گمراه ] بكنند! در نظر دانشگاهي ، آخوند يا درباري است يا بسته به انگليس ! در نظر شما هم اين آدم دانشگاهي نمي دانم . [فرنگي ماب است ]! جدا كردند ملت را بعضي اش را از بعض ؛ استفاده بردند از اين جدايي .
اتحاد ملت ، منشاء سقوط شاه
شما ملاحظه فرموديد كه در اين مقدار كم از زمان كه طبقات مختلف با هم ائتلاف كردند - و خدا اين ائتلاف را درست كرد - شما ملاحظه كرديد كه اين ائتلاف و اين وحدت كلمه بين جناح معنوي و جناح مادي ، بين علماي اسلام و آن طبقات ديگر - از هرطايفه اي باشند - اين وحدت كلمه باعث شد كه يك ملتي قيام كرد؛ و در اين وحدت كلمه اي كه اين ملت دنبال كرد و قيام كرد تمام ابرقدرتهاي عالم را زمين زد، تمام توپ وتانكها را زمين زد.
محمدرضا را همه تان مي شناسيد كه قبل از چند سال چه چيزها برايش مي گفتند وخودش چه مداحيها مي كرد و قدرت هم داشت ؛ يك مرد قدرتمندي [كه ] روسيه با اوموافق ، امريكا با او موافق ، انگلستان با او موافق ، دول اسلامي همه با او موافق ، چين با اوموافق ، همه موافق ، ابرقدرتها و بعد از آنها هر چه قدرت بود موافق با او بود. اين قدرت به اين بزرگي را شما ملت ، شما ملت سر و پا برهنه اي كه همه چيزتان را خوردند، قيام كرديد[و] چون وحدت كلمه در كار بود، با مشتتان تانكها را خرد كرديد. خون بر شمشير غلبه كرد. از تخت فرو كشيديد. فرار كرد و رفت منتها مال را هم برد، هر چي داشتيم ؛ سه بيليون دلار ظاهرا! سه بيليون و چند صد ميليون - آنكه حالا يك قلمهايي است كه نوشتند- خودش برد و عائله اش برده !