عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 445 -  لزوم حفظ نظم و سلسله مراتب در ارتش
صفحه : 445
لزوم حفظ نظم و سلسله مراتب در ارتش
يك وضع انساني پيدا شده بود، يك تحول پيدا شده بود. كه سرباز وقتي كه مي آمد توي كوچه ها، مردم گل به او مي ريختند؛ او گريه مي كرد و به آنها اظهار محبت مي كرد.
اين تحول روحي است كه خداي تبارك و تعالي اين تحول را مرحمت فرموده بود.اين تحول روحي را حفظش بكنيد؛ اين محبت را بين خودتان و اقشار ملت حفظ بكنيد؛ولي در مقابل مخالفين ، در مقابل اعدا، در مقابل مفسدين شديد باشيد؛ محكم مثل يك سد در مقابل آنها. نرم در مقابل هموطنهاي خودتان ، در مقابل برادرهاي خودتان ؛ همين دستور اسلام است ، قرآن اين را مي فرمايد، و همان طور كه روساي اسلام اينطور بودند.خود رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - ايشان خودشان در جنگها، خودشان واردميدان نمي شدند كه آدم بكشند؛ وضع اينطور بوده است كه نبي رحمت بودند. حتي يك نفر كشته نشده است به دست ايشان . لكن حضرت امير با آن وضعي كه در جنگ داشته است ، از ايشان نقل كرده اند كه ما در شدايد پناه مي برديم به ايشان ! (8) يك همچو. . .سردار بزرگ كه در دنيا نظير ندارد - به حسب نقلي كه از ايشان مي شد - مي فرمايد كه مادر شدايد، وقتي جنگ شديد مي شد، ما پناه مي برديم به رسول الله . يك همچو قوه اي بوده او؛ قدرت الهي بوده . اين يك دستور كلي است كه در آن زمان آنها كرده اند و به سعادت رسيدند و به سعادت رسانده اند.
در اين زمان [اگر] ما بخواهيم سعيد باشيم ، بخواهيم به سعادت برسيم ، بايد عمل بكنيم . همه با همه دوست و رفيق ؛ سرباز با درجه دار، درجه دار با افسر، افسر با ارشد رفيق باشند لكن اطاعت بكنند. اطاعت مسئله اي است ، رفاقت مسئله اي ديگر. بالايي هاپاييني [ها] را به چشم رحمت نگاه كنند؛ پاييني ها از بالايي ها اطاعت بكنند. اگر بخواهنديك مملكتي محفوظ بماند، بايد ارتش روي ديسيپليني كه دارد محفوظ بماند. روي آن نظمي كه دارد، روي آن نظم رفتار كند. اگر بخواهد به هم بريزد و هر كه [بگويد] "حالا