عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 423 -  نمونه اي از بركات نهضت
صفحه : 423
اگر طبيبهاي ايراني بيايند، اختلال پيدا مي كند در امريكا! اينطور نيست كه اينهايي كه رفتند و تحصيل كردند و يا در همين جا تحصيل مي كنند، اينها كمتر از آنها باشند. نخير،اينها هم همان طور هستند. اينها هم مثل آنها يا بهتر از آنها هستند. ما در آنجا - فرانسه - هم كه بوديم گاهي مثلا گرفتاري پيدا مي كرديم ، اطبا را مي ديديم خيلي از آنها چيزي كه فوق العاده باشد من كه نفهميدم ! و اشخاصي هم كه رفتند باز با همان حال مرض برگشتند.اينجا جوابشان دادند رفتند آنجا، آنجا هم همين حال بوده است . اين براي اين است كه اينها جديت كردند در اين سالهاي طولاني كه ما را تهي كنند از مغز خودمان . يعني ما راهمچو غربزده كنند كه چيزهايي هم كه پيش خودمان بهتر است به [آن ] سوظن پيدا كنيم ،و عقيده مان اين باشد كه نه اينطور خوب نيست ؛ خوب است كه آنطور باشد. حال آنكه مسئله اينطور نيست و همچو نيست كه آنها در اين مسائل عقلي يا در مسائل طبي خيلي جلو باشند. خوب ، بله هستند اما نه اينطوري كه ما توهم مي كنيم .
بنابراين ، يكي از بركاتي كه در اين نهضت هست اين است كه ماها را با هم مواجه كرده است . ما از هم دور بوديم ؛ و اين هم باز دست اجانب بود كه ماها را از هم دور كرده بود. با اينكه ما با شما همكاريم : ما طبيب روحاني هستيم ، شما طبيب جسماني - همه طبيب انسان هستيم . ما بايد با هم متصل باشيم ؛ مثل يك بدن كه روح دارد و جسم دارد،روحانيين و اطبا هم يك بدن هستند كه يكي آن جنبه است يكي اين جنبه است لكن مع الاسف ما تا حالا يك همچو اجتماعي را - غير از اين آخري كه در تهران هم البته اطبامي آمدند - اين اجتماعات را ما قبلا نداشتيم ؛ نه با شما نداشتيم ، با دانشگاهيها هم نداشتيم ، با قضات هم نداشتيم ، با وكلا هم نداشتيم . يكي از بركات اين نهضت اين است كه ما مواجه حالا مي شويم با شماها و حرفهايمان را با هم مي زنيم .
ريشه كن نشدن استعمار
ما مي خواهيم كه اين ايران ما - كه - تاكنون زير دست و پاي اجانب بوده و همه مخازن
نمونه اي از بركات نهضت