عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 398 -  توجه بيشتر دولت به كارگرها
صفحه : 398
راديو - تلويزيون يك دانشگاه عمومي
يك حرفي هم راجع به اين دستگاه تبليغاتي - تلويزيون و امثال اينها، راديو و اينها -دارم و آن اينكه اين دستگاهها آن وقتي كه در خدمت طاغوت بود، دستگاههايي بود كه يا تقويت طاغوت را مي كردند - به مجرد اينكه پيچ راديو را مي گرفتند "اعليحضرت آريامهر، كذا" شروع مي كردند تبليغات كردن ، تبليغات ميان تهي - و يا مردم را از مسائل
كنند براي آنهايي كه مسكن ندارند. و قضيه حقوقشان ان شاءالله داده مي شود لكن يك قدري فرصت لازم است . كارگرها بايد يك قدري فرصت بدهند و اينطور خيال نكنند كه دولت الان داراي كذا و كذاست و به آنها عنايت ندارد؛ يا در دست ما مثلا گنجي است كه نمي خواهيم بدهيم به آنها! نخير، دولت هم الان ندارد و ما هم گنجي نداريم ! لكن هم دولت در فكر است و هم ما در فكريم ؛ و لكن بايد يك قدري تدريج باشد تا اموراقتصادي را بتوانند جريان بيندازند. البته كارگرهايي كه كنار هستند، مشغول كار خواهندشد. كارگرهايي كه در كار هستند، اگر در مزدشان و اجرتشان حرفي دارند، اصلاح خواهد شد. همه اينها بتدريج بايد اصلاح بشود.
توجه بيشتر دولت به كارگرها
و اما راجع به دولت . دولت هم بايد راجع به كارگرها بيشتر عنايت داشته باشد و وضع كارگرها را درست در نظر بگيرد. يك قدري عنايت بيشتر بكند كه اين كارگرهاآسوده خاطر بشوند. و من به كارگرها اطمينان مي دهم كه اينطور نيست كه دولت نخواهدبراي شما كاري بكند. حتي الامكان مي خواهند كار بكنند، مشغول هستند. وزير كارمشغول است به اينكه يك ترتيب صحيحي بدهد لكن تدريج لازم دارد. از كارگرهامي خواهم كه تدريج را حفظ بكنند و ملاحظه بكنند، و مشكلات دولت را در نظربگيرند. و از دولت مي خواهم كه در كارها يك قدري بيشتر جلو بروند؛ و همين قدري كه هست ، يك قدري بيشتر جلو بروند و كارها را زودتر درست بكنند. و به كارمندان ، هم اطمينان بدهند و هم عمل بكنند. اين هم راجع به كارمندان و راجع به دولت .