عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 394 -  جبران خرابيها با همكاري همه اقشار
صفحه : 394
و آنچه كه باز بايد به اقشار ملت عرض كنم اين است كه ما نمي توانيم خرابيهايي كه واقع شده است و در ظرف اين - تقريبا - بيست و چند سال اخير بيشتر از همه اوقات خرابي به مملكت ما وارد شده است ، نمي توانيم كه اتكال به اين كنيم كه دولت اين خرابيها راجبران كند، دولت فقط نمي تواند. نمي توانيم اتكال كنيم به اينكه روحانيت اين كار راانجام بدهد، روحانيت نمي تواند. نمي توانيم اتكال كنيم به اينكه ادارات دولتي ،فرهنگيان اين كار را انجام بدهند، آنها هم نمي توانند. همان طوري كه در پيشرفت اين مقصد و در پيروزي اي كه تاكنون پيدا كرديم ، در آستانه پيروزي اي كه هستيم ، اينطورنبود كه يك قشر بتواند اين پيروزي را به دست بياورد؛ همه قشرها با هم شدند و همه مسلكها را كنار گذاشتند و با هم پيش رفتند تا اينجا رسيدند. بايد حالا هم با هم پيش برويم ؛ همان طوري كه اين پيروزي پيدا شده است و همه با هم اين راه را طي كرده اند.
اگر بخواهيم از حالا به بعد مشغول ساختن اين ويرانه باشيم ، هيچ يك از اقشار تنهانمي توانند اين ويرانه را بسازند؛ بايد باز همه با هم - تمام اقشار با هم - بايد اين ويرانه رابسازند منتها هر كس در هر محلي هست . كشاورزها در محل كشاورزي كه هستند به كشاورزي خودشان علاقه پيدا بكنند. الان ديگر دستي نيست كه آنها را به فشار وادار به امري بكند يا منافع آنها را بخواهد به واسطه سودجويي خودش بردارد يا به غير بدهد؛امروز كسي همچون كاري نخواهد كرد. كشاورزها بايد به كشاورزي خودشان ادامه بدهند و علاقه داشته باشند، و كشاورزي كه مي كنند در اين برهه از زمان بايد اكثرش وقسم مهمش اين چيزهايي باشد كه غذاي ملت را اداره مي كند مثل گندم ، برنج ، جو،عدس - امثال اينها. از چيزهايي كه - موادي كه - مضر است يا نافع نيست خودداري بكنند،
گمان پيروزي نهايي نبريد؛ اگر اين گمان برده بشود يا اين اعتقاد پيدا بشود، سستي پيدامي شود. شما بايد خودتان را نيمه پيروز بدانيد و در نيمه راه ؛ و بقيه راه را كه بسيار مشكل است بايد با همت همه ، با همت همه قشرها، بايد ما تعقيب كنيم و به نهايت برسانيم .
جبران خرابيها با همكاري همه اقشار