عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 393 -  پيروزي نهايي هنوز حاصل نشده
صفحه : 393
پيروزي نهايي هنوز حاصل نشده
ما در اين آستانه سال جديد، كه بايد به يك معنا عيد و به يك معنا تاثرات خودمان راابراز كنيم ، در اين آستانه سال جديد بايد تذكراتي به ملت بدهم و تذكراتي به دولت ودستگاههاي دولتي . تذكرات به ملت اين است كه شما بايد در اين موقع كه به آستانه پيروزي رسيديد، گمان نكنيد كه كار تمام شد و ما پيروز شديم ؛ كه اين گمان موجب مي شود كه سستي پيدا بشود. انسان تا در يورش است قوي است ، تا پيشرفت مي كندقوه اش زياد است ؛ وقتي خودش را پيروز ديد ضعيف مي شود، و ممكن است دشمنهاي ما از ضعف ما استفاده كنند. ما باز پيروزي نهايي را پيدا نكرديم . ما يك مطلب را پيش برديم و آن اينكه دست جنايتكار سلسله پهلوي را قطع كرديم ، و - تا يك حدودي -ريشه هاي او و شاخه هاي او را هم قطع كرديم لكن باز از ريشه هاي آنها - باز - در اين مملكت هست و دستهاي جنايتكاري دنبال آنها هست ؛ و آمال و آرزوي آنهايي كه مي خواستند خزاين ما را ببرند و ما را به عقب نگه دارند براي بردن خزاين ما، دنبال اينهاهست . توطئه ها هست باز. و ما اگر چنانچه خود را پيروز بدانيم و گمان كنيم پيروز شديم ،خداي نخواسته از اين امور غفلت مي كنيم . ما بايد خودمان را پيروز ندانيم ، بايد درآستانه پيروزي بدانيم ؛ و همين طور هم هست . ما تا آستانه پيروزي رفتيم ، و پيروزي آن روزي است كه تمام ريشه هاي اجانب و تمام ريشه هاي فساد از مملكت ما بريده بشود وقطع بشود؛ و باز نشده است . بنابراين ملت شريف ايران موظف است كه اين نهضت را به همين طوري كه تا اينجا آورده است ، اين نهضت را حفظ كند. و با حفظ وحدت كلمه و باحفظ اين نهضت و غايت نهضت - كه عبارت از اسلام و جمهوري اسلامي بود - با حفظاينها جلو برود. سستي راه ندهيد به خودتان ، سردي راه ندهيد به خودتان ، گمان پيروزي ،
خودش را مهيا كند براي اختناقها و براي چپاولگريها و براي عقب ماندگيها. رمز پيروزي ما وحدت كلمه و اتكال به خدا و اتكال به اسلام بود. اين رمز را ملت ما نبايد از دست بدهد.