عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 379 -  حكم به توقف محاكمات دادگاههاي انقلاب تا تصويب آئين نامه جديد
حكم
زمان : 25 اسفند 1357 / 17 ربيع الثاني 1399
مكان : قم
موضوع : توقف محاكمات تا تصويب آيين نامه جديد دادگاههاي انقلاب
مخاطب : دادگاههاي انقلاب تهران و شهرستانها
صفحه : 379
تذكر اين نكته بجاست كه تمامي دادگاههاي انقلابي بجز رسيدگي به جرايم ضدانقلابي ، حق هيچ گونه دخالت در امور ديگر از قبيل دزدي و ساير اموري كه موجب حد مي شود را ندارند؛ زيرا دادگاههاي فوق العاده انقلاب اسلامي فقط مربوط به رسيدگي به امور ضد انقلابي در حال حاضر و در دوران رژيم اختناق مي باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم
نظر به اينكه تسريع در محاكمات و اجراي احكام درباره جنايتكاران - في الجمله -منتفي شده است ، لازم است از اين پس محاكمات زير نظر شوراي انقلاب اسلامي ودولت انقلاب اسلامي صورت گيرد. و به همين منظور دستور داده شده است كه شوراي انقلاب اسلامي آيين نامه جديدي تنظيم و تصويب نمايد. از اين رو لازم است دادگاه مركزي تهران ، از اين تاريخ تا تصويب آيين نامه جديد، محاكمات را متوقف كند؛ ودادگاههاي شهرستانها به كار بازپرسي و محاكمه ادامه دهند ولي اجراي احكام اين دادگاهها از اين پس موقوف به تاييد دادگاه مركزي خواهد بود كه طبق آيين نامه جديدصورت خواهد گرفت .
روح الله الموسوي الخميني