عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 363 -  راي آزاد، توطئه ممنوع
صفحه : 363
باشيد، بيدار باشيد، هوشيار باشيد! توطئه ها را خنثي كنيد. اينها مي خواهند دولت اسلامي را ضعيف كنند. دولت موقت اسلام را ضعيف كنند تا اينكه در رفراندم نتواند ملت آنچه كه [برايش ] خون داده است راي بدهد؛ لكن اين خيال خامي است . ما جوان داديم ، ماخون داديم ، در زندانهامان جوانهاي ما زجر ديدند، شكنجه ديدند. ملت ما نمي گذاردكه اينها هدر برود؛ ملت ما نمي گذارد كه با ياوه سراييهاي مشتي اراذل اينها هدر برود. مادر راه آزادي و در راه استقلال جان داديم ، نمي توانيم صبر كنيم تا عمال اجانب باز دست به كارهايي كه پيشتر مي زدند بزنند.
از دولت خود پشتيباني كنيد. من پشتيبان او و شما پشتيبان او؛ تا مسائلي كه بايد او اجراكند با آرامي اجرا كند، تا رفراندم را اجرا كند، تا قانون اساسي جديد را به راي ملت تثبيت كند، تا حكومت جمهوري اسلامي را تصويب كند. اينها به دست و پا افتادند كه نگذارنديا رفراندم بشود، به طور صحيح تحقق پيدا كند - و اين خيال خامي است - و يا قانون اساسي اسلامي مبني بر مذهب اثني عشري ، شيعه اثني عشري ، تصويب بشود؛ به خيال خودشان مي توانند - و اين خيال خامي است - و يا جمهوري اسلامي در آن خلل واقع بشود؛ جمهوري مطلق باشد يا جمهوري دمكراتيك يا جمهوري اسلامي دمكراتيك .همه اينها غلط است : "جمهوري اسلامي ".
راي آزاد، توطئه ممنوع
من راي خودم را به جمهوري اسلامي مي دهم و از ملت تقاضا دارم كه نگذارند خون جوانانشان هدر برود، نگذارند اجانب رخنه پيدا كنند، نگذارند استقلالي كه به دست آورده اند از بين برود، نگذارند آزادي كه به دست آمده است مبدل به اختناق بشود. به حكومت اسلام ، به جمهوري اسلامي ، نه يك حرف زياد نه يك حرف كم . كساني هم كه مي خواهند به راههاي ديگر بروند آزادند لكن توطئه قدغن ، خيانت قدغن ، راي آزاد. هر چه مي خواهند بگويند. ما خيرخواه ملت هستيم . ما - به تبع اسلام - خيرخواه همه جناحها هستيم ؛ ما خيرخواه بانوان محترمات هستيم . ما نمي خواهيم كه آنها به فسادكشيده بشوند؛ ما نمي خواهيم كه ملعبه دست جوانهاي اراذل باشند. ما آنها را توصيه