عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 352 -  لزوم تبعيت از دولت موقت
صفحه : 352
اسلام است . بايد با وحدت كلمه همه چيزهايي كه پيش آمده است حفظ كنيد.
لزوم تبعيت از دولت موقت
شما در اين زمانهاي طولاني كه نبوديد و ما مواجه بوديم با گرفتاريهاي زياد و به زمانهاي اخير كه بوديد و مواجه شديد با مصيبتها، تمام اين مصيبتها از اجانب بود و تمام اين جنايتها به دست عمال اجانب بود. آنها مي خواهند باز هم همان مسائل را با عمال خبيث خودشان در مملكت ما برقرار كنند. اين خيالي است كه آنها به سر خودشان مي پزند كه مملكت ما را باز با فرم ديگر به مصيبتهاي سابق بكشند. شما جوانان برومند،شما محصلين ارجمند كه اميد من هستيد و نويد من هستيد، بايد در هر جا كه هستيد، در
از دولت موقت خودتان پشتيباني كنيد. مفسده جوها كه مي خواهند بهانه پيدا كنند وتضعيف كنند دولت اسلامي را، به دهان آنها مشت بزنيد. تبعيت از دولت موقت اسلامي لازم است . اين دولت موقت اسلامي دولت اسلامي شرعي است . من اطمينان كامل به دولت دارم و شما هم پشتيباني كنيد از اين دولت كه آن مسائلي كه به عهده او محول است ، كه يكي رفراندم است و از مسائل مهم وقت است ، و يكي گذراندن قانون اساسي جديد است با آراي موكلين شما. تاسيس حكومت جمهوري اسلامي ، غايت آمال همه مسلمين ، غايت فرمان خداي تبارك و تعالي [است ]. بايد از اين حكومت پشتيباني كنيد تابتواند در يك محيط آزاد، در يك محيط صحيح ، كارهايي كه به او محول شده است انجام دهد.
فضولهايي كه در اطراف مي خواهند با بهانه هايي تضعيف كنند حكومت را، بايدبدانند كه حكومت متكي بر ملت ضعيف نخواهد شد. اين حكومت به تعيين كسي است كه متكي به ملت است ؛ اين حكومت به تعيين و تصويب ملت است ، به پشتيباني از ملت است . بايد او را بيشتر پشتيباني كنيد. و مغرضين را كه عمال اجانب هستند و مي خواهندنگذارند حكومت اسلامي ، جمهوري اسلامي برقرار بشود، آنها را از جامعه خودتان دور كنيد، يا نصيحت كنيد.