عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 349 -  پيام به مسلمانان تركيه "اتكا به خدا و وحدت كلمه "
پيام
موضوع : اتكا به خدا و وحدت كلمه
مخاطب : مسلمانان تركيه (2)
مكان : قم
زمان : 16 اسفند 1357 / 8 ربيع الثاني 1399(1)
صفحه : 349
شما به همه سلام برسانيد، و بگوييد كه كار خودتان را تعقيب كنيد؛ دلسرد نشويد. در
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
اينجا هيچ نداشتيم و اينها(3) همه چيز داشتند ما به اينها غلبه كرديم . آنجا هستيد مايوس نشويد. اتكا به خدا بكنيد، و اتكا به ايمان بكنيد؛ وحدت كلمه پيدا بكنيد. جناحهايي راكه نزديك به شماست ، به خودتان متصل كنيد. خداوند ان شاءالله كارها را انجام مي دهد.والسلام .