عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 340 -  تشكر از پزشكان و پرستاران
زمان : ساعت 30: 11 صبح 16 اسفند 1357 / 8 ربيع الثاني 1399
سخنراني
مكان : قم
حضار: جمعي از پزشكان و پرستاران
موضوع : وضعيت ايران در رژيم شاه - تلاش براي ايجاد تمدن صحيح
صفحه : 340
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تشكر از پزشكان و پرستاران
بسم الله الرحمن الرحيم
ماموريت شاه براي ايران
شما آقايان بهتر مي دانيد كه به ملت ما چه گذشت . شما كه در بيمارستانها بوديد وكفيل حال مجروحين و مصدومين و قتلي (1) بوديد، بهتر از ما اطلاع داريد. مي دانيد كه اينها با اسم ترقي چه كردند با مملكت ما و با اسم تمدن چطور ما را عقب راندند؛ نيروي انساني ما را هدر دادند [و] تمام شئون ملي ما را به شكست دادند.
ما در اين پنجاه و چند سال روي آزادي را نديديم . شما جوانها يادتان نيست كه درزمان رضاخان چه گذشت بر اين ملت . من از اول تا حالا شاهد قضايا بودم ؛ من همه تلخيهايي كه از زمان اين پدر و اين پسر گذشته است بر ملت ما، آن تلخيها را چشيده ام . و
من از شما آقايان كه در اين اوقات سختي ، با بيماران كه از خودتان بودند - همه ازخودمان بودند - با اين مجروحين و مصدومين همراهي كرديد، زحمت كشيديد، من ازهمه شما متشكرم . و اميدوارم كه خداوند از همه شما راضي باشد. شما در اين موقع اززمان از جندالله بوديد؛ براي خدا انجام اين وظايف را كرديد. من از بانوان شما و ازآقايان ، از همه تشكر مي كنم . خداوند همه شما را عزت و سلامت و سعادت بدهد؛آزادي بدهد.
صفحه : 341
شما آقايان همين زمان اين [شاه ] را. و شايد اخير زمان او را بعضي اتان مطلع شديد وديديد چه كردند اينها با ما. او را انگليسها آوردند و مامور كردند، اين را متفقين - به حسب آنطوري كه خودش در كتاب نوشت و بعد شنيدم كه آن جمله را برداشتند(2) -خودش در كتاب نوشت كه متفقين كه آمدند اينجا، صلاح ديدند كه من باشم !"ماموريت " براي وطن داشت ! راست مي گويد اما ماموريت داشت كه اين وطن را به شكست برساند، به عقب برگرداند. ماموريت داشت كه اقتصاد ما را فلج كند. ماموريت داشت كه دانشگاههاي ما را نگذارد عمل بكنند. ماموريت داشت كه زراعت ما را وكشاورزي ما را بكلي ساقط كند. ماموريتها را هم خوب انجام داد! ماموريت داشت كه همه خزاين ما و مخازن ما را به رايگان بلكه بدتر از رايگان - آنكه به امريكا داد نه اينكه رايگان بود بلكه عوضش پايگاه براي آنها درست كرد! نفت داد و پايگاه براي خودامريكايي ها در ايران عوض نفت درست كرد - يعني هم عوض به جيب آنها رفت ، هم معوض به جيب آنها رفت ؛ ماموريت را خوب انجام داد! آنها هم خيلي پشتيبانيها راكردند(3) چه تهديدها كردند؛ چيزها گفتند.
لكن ملت بحمدالله ايستاد و با اينكه هيچ دستش نبود، قوت ايمان داشت . يعني يك نهضت اسلامي بود؛ همه با اسم اسلام جلو مي رفتند. چون با اسم اسلام بود و با ايمان به خدا بود، بر همه قدرتهاي بزرگ ، ابرقدرتها غلبه كردند و آن دستگاه بزرگ را فروريختند. با دست خالي توپها و تانكها و همه را شكست دادند و كاخها را فرو ريختند. وحالا او را امريكايي ها هم قبولش ندارند! آن رفيق شفيقش - ملك حسن (4) - هم مي گويدكه من اين را به عنوان يك آدم عادي مي پذيرم . ملك حسينش (5) هم مثل ملك حسنش !
نيروي ايمان مردم منشاء فروپاشي كاخها
صفحه : 342
همه به او پشت كردند و خداي تبارك و تعالي از او انتقام خواهد كشيد.
انتقام الهي در انتظار شاه
همه با هم به سوي يك تمدن صحيح الهي
من تكرار مي كنم اينكه شما آقايان كه در اين مدت زحمت كشيديد پيش خداي تبارك و تعالي ماجور هستيد. اينكه براي خدا باشد جايي نمي رود، هست ،محفوظ است براي شما. هرچه كه براي خدا باشد منسي (6) نخواهد شد؛ محفوظ خواهدبود. براي خدا كار بكنيد؛ از حالا به بعد هم براي خدا، براي سازندگي يك مملكتي كه خراب است .
انتقام اينطور مجرمها را ما نمي توانيم بكشيم براي اينكه كسي كه يك نفر را بكشد،يك جان را از بين ببرد، جان او هم به اندازه اوست . . . او [را] به اندازه يك نفر كه كشته شد ما قصاص مي توانيم بكنيم . كسي كه صدها هزار نفر را به كشتن داده است ، كسي كه صدها هزار نفر را به زجر در زندانها و در بيغوله ها جاي داده است ، جز اينكه در يك عالم ديگري كه ابدي است براي هر يك از اينها يك حسابي باز مي شود[چاره ديگري ندارد]؛ و اينجا قدرت نيست براي اين كار. ما يك نفر را مي كشيم به جاي يك نفر. جان اشخاص ، فرق مابين شاهش و گدايش و مجرمش و غير مجرمش فرقي نيست بلكه جانهاي اينها شريفتر از اوست . ما نمي توانيم ، بشر نمي تواند اين مجرمهاي بالذات راازشان انتقام بكشد براي اينكه آخرش هرچه زجر بكند، يك نفر را زجر كرده ؛ و اين يك نفر، هزاران نفر را. ما چطور مي توانيم ؟ يك نفر در مقابل يك نفر ما مي كشيم ؛ اين هزاران نفر را كشته است ، هزار دفعه كه نمي توانيم بكشيم . لكن آنجايي كه خداوندبخواهد انتقام بكشد، مي كشد، زنده مي كند، مي كشد، زنده مي كند. براي هر يك از اينهاشكنجه مي دهد. چه شكنجه اي ! شكنجه هايي غير از اينكه در اينجاست . انتقام را خداي تبارك و تعالي ان شاءالله مي كشد از اينها.
صفحه : 343
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
همه چيزمان خراب و درهم و برهم [است ]. و همه بايد با هم با يكصدا اين نهضت رانگذاريد كه به سستي بكشد، حفظ كنيد. همه مكلفيم كه حفظ كنيم اين را. با اين نهضت اسلامي ما تا اينجا آمديم و قدرتها را عقب زديم ؛ با اين نهضت اسلامي بايد سازندگي كنيم از حالا به بعد. يعني همه با هم ، همه با هم به جلو برويم . همه با هم به [سوي ] يك تمدن صحيح ، نه "تمدن محمدرضايي "! تمدن الهي ، تمدن رسول اللهي : آنكه همه اقشاربشر را، سياه و سفيدش را هيچ فرق نمي گذارد مگر اينكه به تقوا: ان اكرمكم عندالله اتقيكم (7).ميزان تقوا است ، ميزان انسانيت است .
خداوند همه شما را تاييد كند. و همه با هم ان شاءالله اين راه را طي بكنيد. و همه با هم ان شاءالله به بهشت اعلي برويد.