عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 337 -  گلايه از دولتهاي منطقه
صفحه : 337
جدا كردند؛ ملتها از اسلام جدا شدند. با دعوتهايي [كه ] اجانب كردند، چه خودشان مستقيما چه به وسيله عمالشان در اين بلاد - دعوتهاي بر ضد اديان ، بر ضد اسلام ، بر ضدروحانيت اسلام - جدا كردند مسلمين را، بعضي را از بعض . ايجاد احزاب مختلفه ، ازصدر مشروطيت به اين طرف ، تمام براي تفرقه بود؛ و تمام براي اين بود كه مسلمين با هم مجتمع نباشند. ايجاد تفرقه بين مذاهب - مذاهب مسلمين - براي همين مقصد بود كه اينهااز هم جدا باشند و نتوانند براي اسلام و به نفع اسلام كاري بكنند. اين كارها در طول مدت بيش از سيصد سال انجام گرفته است .
بحمدالله در ايران ، در اين سنوات اخير، يك نهضتي ، يك نهضت الهي پيدا شد كه من نمي توانم اسمي رويش بگذارم الا اينكه اين نهضت الهي بود. نهضتي كه بچه هاي صغيرش با پيرمردهاي كبير با هم بودند؛ نهضتي كه بچه ها پستانك را در دهان مي گذاشتند، وقتي بيرون مي آوردند مي گفتند "مرگ بر شاه " باز پستانك را به دهان مي گذاشتند! از بچه هايي كه اول صحبت و حرف زدنشان است تا پيرمردهايي كه آخرعهدشان است به حيات ، همه با هم بودند و همه با هم طرد كردند اين طاغوت را. رمزپيروزي ايران همين بود؛ اتكال به خدا، براي خدا و وحدت كلمه ، وحدت كلمه ووحدت غرض [و] مقصد. از هركس مي پرسيدند، مقصد اين بود كه حكومت اسلام باشد. مقدمه اين بود كه حكومت طاغوت نباشد؛ مقصد اين بود كه استقلال و آزادي درپناه حكومت اسلامي باشد. رمز پيروزي ملت ما: وحدت كلمه و وحدت غرض و- مهمتر - اتكال به خداي تبارك و تعالي . شما آقايان در هر جا كه هستيد اين رمز رافراموش نكنيد.
البته من گله دارم از خليج و اطراف آن . آنها با ما بسياري شان موافقت نكردند بلكه مخالفت كردند. شما خودتان كه آگاهيد از افرادي كه در آنجا بودند و پشتيباني ازطاغوت مي كردند؛ و نمي دانم الان هم مي كنند؟! باز آرزو دارند كه برگردد؟! آنها راهدايت كنيد؛ به آنها بگوييد به اسلام روي بياوريد. اين حكومتها حكومت طاغوت
گلايه از دولتهاي منطقه