عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 319 -  مدعيان حقوق بشر و دفاع از جنايتكاران
صفحه : 319
بشكند و الان اين خطر را احساس كرده اند كه آنها تا آخر ديگر دستشان بريده است .خوب ، چه بكنند؟ يك كاري بكنند كه اينها را از هم جدا كنند، متفرق كنند؛ الان افتاده انددور كه همين كار را انجام بدهند. ماموريت دارند كه همين كار را انجام بدهند، و شماها رااز ما و ما را از شما، همه را از هم ، متفرق كنند؛ باز برسند به مقصد خودشان . بايد همه مان بيدار باشيم ؛ همه با هوشياري و بيداري توجه بكنيم كه اين نقشه اي كه اينها دارند، نقش بر آب كنيم ؛ نگذاريد ان شاءالله اين نقشه اي كه دارند كه مي خواهند عملي كنند و نگذارندمملكت يك آرامشي پيدا بكند؛ از آن طرف تفرقه بيندازند، از آن طرف با تبليغات خودشان بروند بين كارگرها يكجور تبليغ كنند، بروند بين كشاورزها يكجور تبليغ كنند،بروند بين مدرسه ها يكجور تبليغ كنند، بين افراد شما يكجور تبليغ كنند، بايد همه با هم هوشيار باشيد و توجه داشته باشيد به اينكه نگذاريد اين مسئله يكوقت تحقق پيدا كند كه اختلافات باشد؛ يا مثلا فرض كنيد كه اينها تبليغاتشان تاثير بكند؛ خنثي كنيد تبليغات آنهارا؛ همه با هم بايد دست به هم بدهيم كه اين مملكتي كه آشفته است و همه چيزش را ازدست داده ، از سر ساخته بشود و همه براي كشور و همه براي اسلام ، همه پاسدار، همه ارتش اسلام باشيد. ما و شما با هم ، همه ان شاءالله همه با هم به پيش برويم و اين نهضت رابه آخر برسانيم .
اسلام احكامش [بايد] در خارج بيايد تا مردم عالم بفهمند كه اسلامي چي است ؛نگذاشتند اسلام را بفهمند؛ جوانهاي ما را اغفال كردند نگذاشتند بفهمند كه اسلام چيست ؛ چه احكامي دارد؛ خداوند چه احكامي براي ما آورده است ؛ براي چه آورده است ؛ نگذاشتند اين را[بفهمند]؛ اگر مهلت بدهند، بگذارند كه اين احكام يكي يكي پياده بشود، مسائل سياسي اش ، مسائل اقتصادي اش ، ساير مسائلش پياده بشود، آن وقت مي فهمند كه نه دمكراسيهاي پوچ آنها در مقابل دمكراسي حقيقي اسلام چيزي است و نه آن حقوق بشردانها، آن بشردوستي آنها با آنكه در اسلام است ، طرف مقايسه است .
مدعيان حقوق بشر و دفاع از جنايتكاران