عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 291 -  غارت اموال ملت ايران
صفحه : 291
فرهنگ ما يك فرهنگ استعماري است كه نمي گذارد بچه هاي ما تربيت و رشد پيداكنند. بعد از تقريبا هفتاد سال مدرسه داشتن و سي و چند سال - يا بيشتر - دانشگاه داشتن مع ذلك اگر يك لوزه اي را بخواهند عمل بكنند، مي گويند كه بايد برود به لندن عمل بكند! اگر يك كسي سينه اش مثلا درد داشته باشد يا يك مرض [داشته باشد] بايد برود به خارج . براي اينكه نگذاشته اند نيروي جوانهاي ما رشد و تربيت پيدا بكند. من در اين سفري كه به پاريس رفتم كه از جاهاي مختلف براي ملاقات من آمدند، منجمله ازاشخاصي كه آمدند، ايراني هايي [بودند] كه در آلمان هستند، چهار صد نفرند، ظاهرا[كه ] براي نيروي اتمي آنجا رفته اند. اينها شكايات داشتند مي گفتند كه اولا ما رانمي گذارند كه درست ما اطلاع پيدا كنيم از اين فنوني كه هست ، و ثانيا اين براي ايران مضر است ؛ براي اينكه اين تا نفت تمام بشود، اين هم تمام مي شود! اين جانشين نفت است ، و اين الان اگر درست بشود، تا نفت تمام بشود اين تمام شده است . بنابراين ، ضرردارد براي ايران . و علاوه ضررهاي جاني دارد براي ملت ايران ، اينها را نگذاشتند درست تحصيل بكنند. آني هم كه مي خواستند بكنند، اگر نيمه تمام بود، آن هم اين بود:چيزهايي كه مضر به حال كشور ما بود:
مي دانيد كه كشاورزي ما را بكلي از بين بردند؛ كه الان ما در همه چيزها، احتياج به خارج داريم . دامداري ما را بكلي از بين بردند. مراتع ما را به خارجيها دادند، و يا به اجاره دادند يا همين طور دادند. جنگلهاي ما را "ملي " كردند، دست ملت را از آن كوتاه كردند وبه خارجيها دادند [رژيم پهلوي ]. الان شما هر جاي اين مملكت را دست بگذاريد،خرابه است ؛ يك خرابه را گذاشتند و هر چه ما داشتيم برداشتند و رفتند. الان اين دولت وما، وارث يك خرابه اي هستيم كه همه چيز آن را از بين برده اند و بايد از سر بنا بشود.
غارت اموال ملت ايران
تبليغات اينها اينقدر بود كه در همين خليج تقريبا عقيده شان اين بود كه اگر شاه نباشددنيا به هم مي خورد! در ايران هم بلي ؛ اين تتمه اش حالا هم هست . اينها بعد مي فهمند كه