عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 29 -  مجازات دولت غيرقانوني
صفحه : 29
اگر آدمي در راس دولتي واقع بشود به غير قانون ، اين مجازات دارد. اگر وكيلي بدون اينكه مردم او را تعيين كرده باشند در مجلس برود و راي بدهد و رتق و فتق امور رابخواهد كند، اين مجازات دارد؛ اينها بايد مجازات بشوند. همه بساط ايران اينطوري بوده ، آنطوري هستش . حالا، حالا هم كه خود آن مردك رفته ، يك حشاشه اي مانده اينجا، باز همين حرفها و همين مزخرفات را مي زنند. حالا ديگر مي خواهند ما را بازي
6- شاپور بختيار.
از اين هم كه شما صرف نظر بكنيد، [و باور كنيد كه سلطنت ] موهبتي است الهي ، ملت داده است به يك كسي ؛ اين ملت است كه داريد مي بينيد مي گويد نه ، تمام شد! اين ملت اول كه نداده بود، خوب حالا مي گوييم داد. از اول كه ملت اصلا اينها رانمي خواستند؛ رضا شاه با زور سرنيزه آمد و با زور سرنيزه مجلس موسسان درست كرد وبا زور سرنيزه مجلس درست مي كرد. كي مجلس مجلس ما بود؟ همين مردك (5) گفت كه اين مجلسهايي كه درست كردند اينها، از سفارتخانه ها مي آوردند و ليستش را مي دادند!منتها حالا ديگر نه ، اينطور نيست ! حالا ديگر مملكت خيلي قدرتمند شده ! ديگر اينطورهم نيست ! خودش را مسخره مي كند. اين مجلسي كه ما الان داريم - مجلس "شورا" ومجلس "سنا" - يكي از اين وكلا بيايند ادعا كنند كه من وكيل ملتم تا ما دستشان را بگيريم ببريم توي آن ملتي كه اين وكيلش است ، از ملت بپرسيم كه آقا اين وكيل شماست ؟ اينهارا نمي شناسند ملت ! اين وكيل محمدرضا خان است ! محمدرضا خان هم سفارت به اوگفته اينها را تعيين كن . يك همچو مجلسي كه شاهش ، او كه رسميت ندارد، مجلسش ،اينكه رسميت ندارد، دولتش ديگر چه مي شود؟! دولتي كه از شاه غيررسمي و از مجلس غيررسمي مي آيد! همين مجلسي است كه خود اين آقا(6) تا چند روز پيش از اين ، كه به وزارت نرسيده بود و به صدارت نرسيده بود، مي گفت غيرقانوني است اين ، از "حزب رستاخيز" است و غيرقانوني است ، چرا بگوييم حالا قانوني شده ؟!
مجازات دولت غيرقانوني
5- شاه .