عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 288 -  ظل الله معيار تميز حق از باطل
صفحه : 288
كه جندالله هستيد بايد به امر خدا [عمل كنيد]؛ "جندالله " معنايش اين است كه به امر خدابايد عمل بكنند، به فرمان او. همان طور كه جندي به فرمان سرلشكرش ، به فرمان سپهبدش عمل مي كند، شما جندالله هستيد به فرمان او بايد عمل كنيد. اگر چنانچه ازفرمان او تخطي بكنيد، جندالله نيستيد؛ هر مقداري كه نازل شد: يا جندالله يا جند شيطان .اگر دنيا مطمح نظر(8) شماست جندالشيطان ، اگر حق تعالي مطمح نظر شماست جندالله .
ظل الله همين طور است . سلطان ظل الله است . اگر تخلف از يك جهتي بكند،ظل الشيطان مي شود. ظل ، سايه است ؛ سايه همه چيزهايش به ذي ظل است ، خودش هيچ ندارد. ظل الله كسي است كه تمام حركاتش به امر خدا باشد؛ مثل سايه باشد: خودش هيچ .سايه خودش هيچ حركتي ندارد؛ ذي ظل هر حركتي كرد سايه هم همان طور حركت مي كند. اميرالمومنين ظل الله است ، پيغمبر اكرم ظل الله است كه هيچ حركتي از خودش ندارد؛ هر چه هست از خداست . اينها ظل الشيطان هستند! به اين سلاطين [كه ] ظل الله مي گفتند، ظل الشيطان هستند! ظل الله ميزان تميز ماست كه اين سلطان آيا حق است ياباطل . ظل الله ميزان تميز است كه ما با همين تعبير بفهميم كه آيا اين سلطان حق است ياباطل . اگر از خودش عملي كرد، باطل است ؛ اگر امر خدا را اجرا كرد ظل الله است والاظل الشيطان است .
جندالله هم ، كه شما براي خودتان انتخاب كرديد و يا براي شما انتخاب شده است ،همين است ؛ به امر خدا: اگر گفت بنشين ، بنشين ، اگر گفت بايست ، بايست . اگر اينطورباشد جندالله است اما اگر خدا فرمود كه فلان عمل را بكن و شما تخلف كرديد، [اين ]تخلف از شيطان است ؛ به همين مقدار از بين مي رود. يكوقت مي بيند كه انسان تا آخرهمه كارهايش لله نبوده است ، همه كارهايش براي شيطان بوده است : يك انسان درصورت ، يك شيطان در واقع . آنجا هم كه برود به صورت شيطان درمي آيد.
ظل الله معيار تميز حق از باطل