عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 273 -  آبادي دنيا و آخرت به وسيله اسلام
صفحه : 273
حاكميت فرم و قانون الهي
آبادي دنيا و آخرت به وسيله اسلام
ما پس از اين ، راجع به بانكها هم طرحهايي داريم كه از اين وضع رقتبار برگردد، از
منحوس پهلوي و تمام دارايي آن اشخاصي كه وابسته به او بودند و اين ملت را چاپيدندمصادره بشود. براي طبقه ضعيف مسكن ساخته بشود. [در] سرتاسر ايران براي ضعفامسكن مي سازيم . همين دارايي شاه سابق و خواهر و برادرش براي يك مملكت ، براي آباد كردن يك مملكت كافي است . ما عمل مي كنيم ، حرف نمي زنيم . تمام كميته هايي كه در تمام اطراف ايران هست موظفند كه آنچه به دست آمد از مخازن ايران ، هر چه كه اينها بردند و مخفي كردند و اتباع آنها بردند و مخفي كردند، آنها را كه به دست آمده است به بانكي كه شماره اش را بعد تعيين مي كنند تحويل بدهند كه براي كارگرها، براي مستضعفين ، براي بينوايان ، هم خانه بسازند هم زندگي آنها را مرفه كنند.
ما علاوه بر اينكه زندگي مادي شما را مي خواهيم مرفه بشود، زندگي معنوي شما راهم مي خواهيم مرفه باشد. شما به معنويات احتياج داريد. معنويات ما را بردند اينها.دلخوش نباشيد كه مسكن فقط مي سازيم ، آب و برق را مجاني مي كنيم براي طبقه مستمند، اتوبوس را مجاني مي كنيم براي طبقه مستمند، دلخوش به اين مقدار نباشيد.معنويات شما را، روحيات شما را عظمت مي دهيم ؛ شما را به مقام انسانيت مي رسانيم .اينها شما را منحط كردند؛ اينقدر دنيا را پيش شما جلوه دادند كه خيال كرديد همه چيزاين است . ما، هم دنيا را آباد مي كنيم و هم آخرت را. يكي از اموري كه بايد بشود همين معناست كه خواهد شد. اين دارايي از غنايم اسلام است و مال ملت است و مستضعفين . ومن امر كرده ام به مستضعفين بدهند، و خواهند داد. و پس از اين هم تخفيفهاي ديگر درامور خواهد حاصل شد؛ لكن يك قدري بايد تحمل كنيد. به اين نغمه هاي باطل گوش نكنيد؛ آنها حرف مي زنند ما عمل مي كنيم . آنها شما را مي خواهند دلسرد كنند از اسلام ؛اسلام پشتيبان شماست .