عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 232 -  لزوم نگارش جنايات و خيانتهاي دودمان پهلوي
صفحه : 232
لزوم نگارش جنايات و خيانتهاي دودمان پهلوي
الان مملكتي كه در دست ماست مملكتي است كه از هم ريخته است . همه چيزش رااينها خراب كردند و رفتند. اين نفت كه بايد به نفع ملت صرف بشود، اين نفت را با اسم اينكه ما اسلحه مي دهيم بردند و اسلحه اي كه دادند اسلحه اي بود كه براي خود امريكا وپايگاه درست كردن براي آنها در مملكت ما بود، نه اينكه اسلحه مال ماست . مانمي توانيم [استفاده ] كنيم اين اسلحه ها را. اين مال خود امريكاست در اينجا. به عنوان اينكه پول نفت را ما داريم به اين اسلحه مي دهيم ، اينجا پايگاه درست كردند كه در مقابل شوروي اگر يكوقت جنگي شد پايگاه داشته باشد. اينطور خيانتها اينها كردند. شايداكثريت ملت اين مطلب را نداند، خيال كند كه نه اسلحه دادند. منتها اسلحه به درد ما
اعلام به دنيا براي برگرداندن شاه جاني
بعد او [شاه ] فرار كرد و ما اعلام مي كنيم كه ملت ايران و همه ملتها كه در خارج هستند، كه اين جاني را به ما تحويل بدهند. [هركس ] هر جا پيدا كرد اين جاني را به ماتحويل بدهد. و اين را اعلام خواهيم كرد. و همين هم اعلام است . و دوستان ما كه درخارج ايران هستند، به آنها هم همين سفارش را مي كنيم كه او را هر جا پيدا كردند بگيرندو به ما اطلاع بدهند؛ تا ما بخواهيم از آن دولتي كه آنجاست . و مطلب به آنجا رسيد كه آن آدمي كه آن قدرت عظيم را داشت - ما با دست خالي و آنها با همه چيز، با پشتيباني دولتهاي ابرقدرت ، ما با دست خالي لكن پشتيباني خداي تبارك و تعالي بود - وضع اين آدم به آنجا رسيد كه الان هيچ يك از ممالك دنيا قبولش نمي كنند! الان همان جايي كه هست ، همان رفيق شفيق خودش ، كه ملك حسن باشد، همين ديشب يا پريشب درروزنامه ديدم كه او گفته ما او را به عنوان شاهي قبول نداريم ! و دولتهاي ديگر هم گفتندما او را نمي پذيريم . اخيرا مثل اينكه امريكا گفته است مي پذيريم . بپذيرند يا نپذيرند، مااو را خواهيم آورد و خزايني كه در خارج دارد. و نمي دانيد آقا چه چيزهايي اينها چپاول كردند از ما و رفتند.