عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 220 -  روابط مسالمت آميز و حسن همجواري
صفحه : 220
دست نشانده اجانب باشد، و بخواهند به مملكت ما با دست او خيانت و تجاوز كنند.امروز اراده ملت است ؛ و ملت با اراده قوي خود و ايمان به دستورات اسلامي موظف است كه هر قدرتي باشد، در دفاع از ملت ، دفاع از كشور خود، با هر قدرتي مبارزه كند. مااز همه قدرتها مي خواهيم كه در كشور ما، در امور داخلي كشور ما دخالت به هيچ وجه نكنند. در صورتي كه دخالت نكنند، ما با همه روابط حسنه خواهيم داشت . و آنطوري كه كرارا من گفته ام ، ما بشر دوست هستيم و پيغمبر ما - پيغمبر عظيم الشان ما - بشر دوست بودو براي بشر زحمتها [كشيد] و تحمل مشاق (1) كرد؛ و ما هم پيروي از آن دستور مي كنيم . وبا همه اقشار بشر، با تمام مستضعفين عالم ، روابط حسنه داريم ، به شرط اينكه روابطمتقابل و احترام متقابل باشد.
روابط مسالمت آميز و حسن همجواري
ما با دولت همجوار خودمان - كه در سابق ايام روابط حسنه داشته اند و اخيرا به واسطه اين قدرت شيطاني پهلوي ، قدري بين ملت ما و دولتهاي ابرقدرت تيرگي حاصل شده است ، براي خاطر اينكه اين جناياتي كه او كرده است مردم عقيده دارند كه به واسطه پشتيباني اي كه اجانب به [او] كرده است واقع شده است - ما با شما كه همجوار ما هستيد وفرسخها بين دو كشور مرز مشترك است ، مايليم كه به طور مسالمت آميز، به طور انساني رفتار كنيم . و البته دولت ما هر طور كه مصلحت بداند، در روابط اقتصادي ، روابط تجاري و ساير اموري كه مربوط به دولت است ، عمل خواهد كرد. اين دولت دولت اسلامي وتحت رهبري رهبران اسلام است و هرگز ظلم به غير، ولو هرچه ضعيف باشد، روانمي دارد و ظلم از غير، هرچه قوي باشد، تحمل نمي كند.
من از خداي تبارك و تعالي خواهانم كه روابط ما با همه دولتها و ملتها روابط حسنه باشد، تا اينكه ملت ما بتواند خودش مستقلا در سرنوشت خودش دخيل باشد و كسي نتواند دخالت در امور داخلي ما بكند. ما هم اين معنا را كرارا گفته ايم كه ما نمي خواهيم