عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 219 -  قيام ديني
سخنراني
زمان : 5 اسفند 1357 / 26 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : روابط با قدرتها و دول همجوار
حضار: آقاي ولاديمير وينوگرادف "سفيركبير اتحاد جماهير شوروي سابق " و همراهان
صفحه : 219
بسم الله الرحمن الرحيم
قيام ديني
آنچه كه الان مي گويم اين است كه من از اينكه رهبران شما يك همچو پيامي فرستاده اند محبت آميز، تشكر مي كنم .
ما در طول پنجاه و چند سال سلطنت غيرقانوني سلسله پهلوي مصيبتهاي زياد ديديم .ما در تحت فشار اين آدم ، محمدرضا، و پدرش صدمات زياد ديديم . ملت ما از همه آزاديها محروم بود. كشور ما از استقلال صحيح محروم بود. ملت ما از اين مظالم به جان آمد و قيام كرد - يك قيام اسلامي بزرگ - اين قيام سياسي فقط نبود؛ يك قيام ديني بزرگ بود كه در آن ايمان مردم با همه مشكلاتي كه در كار بود و با دست خالي با رژيمي كه به واسطه پشتيباني اجانب مجهز شده بود به جهازات مدرن ، مقابله كرد، و با ايمان ومشت غلبه كرد بر ابرقدرتها. و ما مصمم هستيم كه تا آخر با كساني كه بخواهند در كشورما مداخله اي بكنند مبارزه كنيم .
ارزش حيات در پرتو آزادي و استقلال
ما براي حيات زير سلطه غير، ارزش قائل نيستيم . ما ارزش حيات را به آزادي واستقلال مي دانيم . دستورات مذهبي ما، كه مترقي ترين دستورات است ، راه ما را معين فرموده است . ما با آن دستورات و تحت رهبري بزرگمرد دنيا، محمد - صلي الله عليه وآله - با تمام قدرتهايي كه بخواهند تجاوز كنند به مملكت ما، مبارزه خواهيم كرد. امروزمثل روزهاي سابق نيست كه يك نفر بر يك امت سلطه داشته باشد، و اين يك نفر هم
صفحه : 220
دست نشانده اجانب باشد، و بخواهند به مملكت ما با دست او خيانت و تجاوز كنند.امروز اراده ملت است ؛ و ملت با اراده قوي خود و ايمان به دستورات اسلامي موظف است كه هر قدرتي باشد، در دفاع از ملت ، دفاع از كشور خود، با هر قدرتي مبارزه كند. مااز همه قدرتها مي خواهيم كه در كشور ما، در امور داخلي كشور ما دخالت به هيچ وجه نكنند. در صورتي كه دخالت نكنند، ما با همه روابط حسنه خواهيم داشت . و آنطوري كه كرارا من گفته ام ، ما بشر دوست هستيم و پيغمبر ما - پيغمبر عظيم الشان ما - بشر دوست بودو براي بشر زحمتها [كشيد] و تحمل مشاق (1) كرد؛ و ما هم پيروي از آن دستور مي كنيم . وبا همه اقشار بشر، با تمام مستضعفين عالم ، روابط حسنه داريم ، به شرط اينكه روابطمتقابل و احترام متقابل باشد.
روابط مسالمت آميز و حسن همجواري
ما با دولت همجوار خودمان - كه در سابق ايام روابط حسنه داشته اند و اخيرا به واسطه اين قدرت شيطاني پهلوي ، قدري بين ملت ما و دولتهاي ابرقدرت تيرگي حاصل شده است ، براي خاطر اينكه اين جناياتي كه او كرده است مردم عقيده دارند كه به واسطه پشتيباني اي كه اجانب به [او] كرده است واقع شده است - ما با شما كه همجوار ما هستيد وفرسخها بين دو كشور مرز مشترك است ، مايليم كه به طور مسالمت آميز، به طور انساني رفتار كنيم . و البته دولت ما هر طور كه مصلحت بداند، در روابط اقتصادي ، روابط تجاري و ساير اموري كه مربوط به دولت است ، عمل خواهد كرد. اين دولت دولت اسلامي وتحت رهبري رهبران اسلام است و هرگز ظلم به غير، ولو هرچه ضعيف باشد، روانمي دارد و ظلم از غير، هرچه قوي باشد، تحمل نمي كند.
من از خداي تبارك و تعالي خواهانم كه روابط ما با همه دولتها و ملتها روابط حسنه باشد، تا اينكه ملت ما بتواند خودش مستقلا در سرنوشت خودش دخيل باشد و كسي نتواند دخالت در امور داخلي ما بكند. ما هم اين معنا را كرارا گفته ايم كه ما نمي خواهيم
صفحه : 221
گاز را انبار كنيم . ما گاز را به قيمت عادله مي فروشيم و ارز مي گيريم . معاملات سابق بين ايران و امريكا معاملات بسيار ناگواري بوده است كه ما از آن احتراز خواهيم كرد. هركس بخواهد معامله با ما بكند به طور عادلانه ، البته دولت با مطالعات خودش انجام مي دهد. وهمين طور كساني كه از شوروي در اينجا اشتغال به كارهايي دارند، چه كارهاي تجارتي ياصنعتي ، آن مقداري كه مخالفت با منافع ملت ما نداشته باشد و دخالت در امر داخلي مانباشد، ما آنها را هم محترم مي شماريم .
آن چيزي را كه من گفتم و آن را بايد ترجمه بكنيد، جواب همين نامه اي است كه هست . (2) اينها ترجمه بشود؛ يا ايشان ترجمه بكنند يا شما. جواب اين [پيامي ] باشد كه از
آنجا داده اند. جواب را بدهيد؛ مطالب ما همين است ، مطالبي كه بخواهم بنويسم همين است . شما همين را كه من گفتم ترجمه مي كنيد. ايشان هم ترجمه مي كنند به شمامي دهند، و شما آن را مي گيريد تحويل ايشان مي دهيد كه بفرستند.