عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 203 -  لزوم تربيت دانش آموزان به مسائل عبادي و سياسي
صفحه : 203
همين مسلمانها دور ايشان جمع شدند. يك عده اي از اين ، همين طبقه صالح ، دور ايشان جمع شدند. اين [ها] بي چيز بودند. يك صفه مسجد رسول الله - آن هم نه اين صفه هابوده كه شما ديديد - يك جايي بوده است كه از گل درست كرده بود؛ عده زيادي ازآنهايي كه اصحاب پيغمبر بودند، طرفداران پيغمبر بودند، آنجا مي خوابيدند. هيچ اصلامنزل نداشتند. خود پيغمبر منزلش آن اتاقهايي بود كه با گل درست كرده بودند. آن هم نه يك معماري ، . . . يك [اتاق گلي ] بوده است . مع ذلك پيغمبر همين طبقه سه را، همين مستضعفين را جمع كرد و جنگها را با اينها شروع كرد برخلاف سرمايه دارها و برخلاف قلدرها و برخلاف شتردارها و برخلاف قافله دارها و برخلاف اينها. دائما جنگ اينها بااين دسته بوده .
بنابراين ، اين يك اغفال بوده است كه [مطرح ] كرده اند كه دين از سياست جداست .سياست غير از اين است كه يك مملكتداري به طرز صحيح عاقلانه و موافق با همه روابطو ضوابط كه در اسلام بوده است [انجام گيرد]؟ اسلام حكومتش سرتاسر - تقريبا - آسيارا گرفته بوده ، مع ذلك به ما مي گويند كه دين از سياست جداست ! [در صورتي كه ]همانهايي كه امر دين با آنها بود، همانها امر سياست را داشتند. حضرت امير، هم مسئله مي گفت هم احكام مي گفت [و] هم شمشير در دستش بود و جنگ مي كرد. خودرسول الله ، هم قرآن آورد هم حديد را آورد؛ و شمشير را وارد كرد و آورد و با مخالفين جنگ كرد، و آنها را تابع خودش كرد. اين يك مسئله اي است كه بايد خيلي مراعات بكنند.
لزوم تربيت دانش آموزان به مسائل عبادي و سياسي
آقايان كه تربيت بچه ها را مي كنند؛ مسائل سياسي روز را هم به آنها تعليم بكنند.نمي گويم همه آن [مسائل سياسي ] باشد. همه چيز بايد باشد. يك بچه كه از يك مدرسه بيرون مي آيد بايد هم مسائل ديني اش را بداند، مسائل نماز و روزه اش را بداند، هم تربيتهاي علمي بشود مطابق هر سيستمي كه هست ، و هم تربيت سياسي بشود. اين معنا را