عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 202 -  پيامبران از اقشار محروم جامعه
صفحه : 202
معنايي كه دين از سياست جداست ، مطلبي است كه استعماريها انداخته اند در دهن مردم و مي خواهند به واسطه اين ، دو فرقه را از هم جدا كنند؛ يعني آنهايي كه عالم ديني هستندعلي حده شان كنند؛ و اينهايي كه غير عالم ديني هستند علي حده شان كنند. سياسيون را ازساير مردم جدا بكنند تا استفاده هايشان را بكنند. اگر اين قوا با هم مجتمع بشوند، آنهامي دانند كه با اجتماع قوا نمي توانند منافعي را كه مي خواهند ببرند؛ ولهذا دامن به اين تفرقه ها زده اند زياد. اول همين معنا كه دين از سياست جداست . قبل از اين معنا، اصلش دين افيون است ! دين افيون مردم است ! آخوندها درباري هستند! جدا كردند اصلا؛ دين را در نظر مردم متزلزل كردند.
پيامبران از اقشار محروم جامعه
در صورتي كه كسي اگر ملاحظه كرده باشد اينهايي كه اديان را در دنيا آورده اند،حضرت ابراهيم - سلام الله عليه - حضرت موسي - سلام الله عليه - حضرت رسول - صلي الله عليه و آله - اينها ببينيم از چه طايفه اي بودند، چكاره بودند؟ آيا اينها را [مثلا]حضرت موسي را فرعون روي كار آورده است ؟! يا حضرت موسي يك شباني بوده ، ازاينجا رفته سراغ فرعون ؟ حضرت موسي رفته و فرعون را خواسته بكوبد و فرعونيت او رااز دستش بگيرد؟ يا فرعون او را برده پيش خودش تا اينكه مردم را خواب بكند؟!حضرت موسي مردم را آگاه كرد و بيدار كرد، و با آن بيداري به فرعون حمله كرد و آن كارهايي كه كرد. خود پيغمبر ما؛ . . . هم شباني كرده است هم از همين توده مردم ، از همين توده طبقه سه بوده است . و از اول كه قيام كرده بر ضد قلدرها، بر ضد ديكتاتورها - كه درآن زمان در جزيره العرب عبارت از قريش بودند و يك طوايف ديگر - بر ضد آنها قيام كرده ؛ نه اينكه آنها اين را آوردند روي كار تا مردم را اغفال كنند! اين مردم را آگاه كرده و رفته سراغ آنها.
مبارزه پيامبر اسلام با سرمايه دارها
اگر كسي تاريخ اسلام را بداند، از آن وقتي كه ايشان به مدينه رفتند يك عده اي از