عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 145 -  وظيفه رويارويي با هرج و مرج
صفحه : 145
اسلام واقع شدند، احدي از مردم حق تعرض به آنها ندارد. تعرض به آنها تعرض به دولت اسلامي است ؛ تعرض به دولت اسلامي تعرض به خداست . آنهايي كه مشغول خرابكاري هستند و تعرض مي كنند به مراكز عمومي ، به سفارتخانه ها، به جاهاي ديگر وبه منازل اشخاص ، اينها خائن هستند. از اينها بايد جلوگيري كرد. و اگر سرجاي خودننشستند من ملت را آگاه مي كنم كه با آنها چه بكنند. اسلحه هايي [كه ] در دست مردم است بايد به كميته [ها] برگردد تا با يك نظم خاصي بين اشخاصي معين پخش شود. اگرديديد كه شلوغ كاريهايي مي شود در مملكت ، هركسي هر جايي هست موظف است جلوگيري كند، از خرابيها جلوگيري كند. اگر حمله شد به يكي از منازل مردم ، چه منازل شخصي و چه منازلي كه مربوط به دولت است ، شما موظفيد كه جلوگيري كنيد.
وظيفه رويارويي با هرج و مرج
نبايد بگذاريد هرج و مرج بشود. شياطين مي خواهند منعكس كنند كه [در] ايران دمكراسي نيست ، ايران قابل عدالت نيست ، ايران قابل آزادي نيست . بايد اي برادران من نگذاريد كه اين مسائل پيش بيايد و اين گفتارهاي نامربوط گفته بشود.
بايد آرامش را حفظ كنيد. همه شما موظفيد براي حفظ شهر. الان كه يك شهري است انقلابي ، بايد همه شهر، همه افراد مومنين و مسلمين با هم تشريك مساعي كنند و ازاين اشراري كه مي خواهند شلوغ كاري بكنند، مي خواهند منازل مردم را غارت كنند،جلوگيري كنند. نگذارند كه چهره ملت ما تحريف و ملت ما پيش ملتهاي ديگر خجل بشود. الان تمام ملتهاي دنيا، تمام دول دنيا چشمشان به ايران دوخته شده كه ايران در اين انقلاب چه مي كند؛ آيا بعد از انقلاب و سرنگوني رژيم منحط چه خواهد شد؟ آيايكمرتبه هرج و مرج خواهد شد؟ آيا تجزيه خواهد شد؟ نگذاريد كه اين حرفها را بزنند.نگذاريد كه اين هرج و مرجها واقع بشود. همه مردم موظفند در اين معني كه اسلحه ها رااگر در دست اشرار است بگيرند از آنها ولو به كشتن آنها باشد. اشرار را راه ندهيد به خودتان .