تعداد مطالب : 520
تعداد نظرات : 178
زمان آخرین مطلب : 3000روز قبل

فراموش نكن كه تو برای دنیا یك نفر هستی

اما اینو خوب بدون كه برای یك نفر همه ی دنیاهستی

شنبه 17/1/1387 - 22:14

به سلطان حقیقت ها فراموشت نخواهم كرد

توتنها شعله ای هستیی كه خاموشت نخواهم كرد

شنبه 17/1/1387 - 22:12

اگر من فقط 1 روز...

فقط یک روز دیگر

از این زندگی سهم داشته باشم

باز هم شب چشمانت

برایم آن سوی دریا پنهان است؟

شنبه 12/8/1386 - 20:50

عشق سپیده دم ازدواج است وازدواج شامگاه عشق(بالزاک)

يکشنبه 11/6/1386 - 1:34

عشق در لحظه ای پدید می آید دوست داشتن در امتداد زمان این اساسی ترین تفاوت میان عشق ودوست داشتن است

يکشنبه 11/6/1386 - 1:32

ای مرغ سحر عشق زپروانه بیاموز کان سوخته را جان شد وآواز نیامد

این مدعیان در طلبش بی خبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد

يکشنبه 11/6/1386 - 1:30

محبت را به هیچ چیز تشبیه نمی توان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر ولطیف تراز محبت نیست(سمنون محب)

يکشنبه 11/6/1386 - 1:26

عشق هرگز به رنگ تردید در نمی آید(بوین)

يکشنبه 11/6/1386 - 1:24

ایستاده مردن بهتراز زانوزده زیستن است(آلبرت کامو)

يکشنبه 11/6/1386 - 1:23

اگر کسی ترا آنطور که می خواهی دوست ندارد"به این معنی نیست که تورا باتمام وجود دوست ندارد(مارکز)

يکشنبه 11/6/1386 - 1:21