• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • پل نمکی
  • در مطالب قبل گفته شد که پل نمکی قطعه ای کاغذ صافی آغشته به محلول سیر شده ی KCL است که برای بستن مدار الکتریکی در یک سلول الکتروشیمیایی و خنثی کردن بار الکتریکی دو محلول لازم است. در اینجا نقش پل نمکی را در روند کار سلول الکتروشیمیایی بررسی می کنیم.
  • تنوع ژنتیکی 2
  • جهت مطالعه جهش یافته های باکتری می بایست این نوع باکتری از جمعیت جهش نیافته تشخیص و جداسازی شود.
  • اقسام تعریف(2)
  • رسم تام تعریفی است که مشتمل برجنس قریب و عرض خاص باشد و اگر تعریفی مرکب ازجنس بعید و عرض خاص باشد آن را رسم ناقص می نامند، گاهی به جای تعریف یک مفهوم آن را شرح و توضیح می دهیم به این گونه تعاریف شرح الأسم یا شرح اللّفظ می گویند. ...
  • تنوع ژنتیکی 3
  • در این طرح به ادامه مطالب ذکر شده در طرح تنوع ژنتیکی 2 و مبحث تنوع ژنتیکی در پروکاریوت ها ادامه خواهیم داد.
  • اقسام تعریف(1)
  • حد تام تعریفی است که متشکل از جنس قریب و فصل باشد، اگر تعریفی از جنس بعید و فصل تشکیل شده باشد این تعریف را حد ناقص می نامند. ...
  • مقایسه قدرت اکسندگی و کاهندگی فلزها و جدول E°
  • پتانسیل های الکترودی استاندارد در جدولی زیر هم قرار می گیرند و با قراردادها و قوانینی مقایسه می شوند. در اینجا به معرفی این جدول و نحوه ی مقایسه قدرت اکسندگی و کاهندگی فلزها به کمک E° می پردازیم.
  • تنوع ژنتیکی 1
  • هر چند که تنظیم بیان ژن می تواند می تواند در تمام موجودات اتفاق بیافتد اما نتیجه حاصل از این عمل ایجاد تنوع ژنتیکی در ذخیره ژنومی موجودات است. تنوع ژنتیکی در معنای عام شامل تنوع ژنوم هایی است که منجر به پیدایش افراد مختلف شده اند
  • اقسام ذاتی و عرضی کلیات خمس
  • کلیات خمس تحت عنوان ایساغوجی توسط فرفوریوس شاگردافلوطین در قرن سوّم میلادی تدوین گردید. نوع عبارت است ازحقیقت مشترک بین افراد متکثّرکه تکثّرشان فقط به عدد باشد، و به حقیقت مشترک بین افراد متکثّرکه دارای تکثّرحقیقی(نه فقط تکثّرعددی)باشندجنس گویند و ...
  • مفهوم کلی و جزئی
  • مفاهیم را از جنبه های گوناگونی می توان باهم مقایسه کرد یکی از این جنبه ها تقسیم بندی مفاهیم به کلی و جزئی است. مفهوم جزئی آنست که فقط بر یک مصداق و یک فرد منطبق می شود و فرض افراد متعدد برای آن محال است و مفهوم کلی آنست که ...
  • نحوه ی تعیین پتانسیل الکتریکی استاندارد
  • همان طور که گفته شد از اتصال دو نیم سلول به یکدیگر یک سلول الکتروشیمیایی به وجود می آید که شارش الکترون بین آنها باعث به وجود آمدن اختلاف پتانسیل می شود. در اینجا چگونگی اندازه گیری پتانسیل یک الکترود به کمک الکترود به کمک الکترود استاندارد هیدروژن را برر
  • نسبت های چهارگانه
  • دانستیم که مفاهیم به دسته های مختلفی تقسیم می شوند یکی از آن تقسیم ها کلی و جزئی می باشد بین مفاهیم کلی به لحاظ مصداق نسبت های چهارگانه ایی وجود دارد مانند: تباین، تساوی، عموم خصوص مطلق و عموم خصوص مِن وجه ...
  • تنظیم کننده ژنی در یوکاریوت ها
  • در طرح “تنظیم ژنی در پروکاریوت ها” در مورد نحوه تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها آشنا شدیم. همان طور که مشاهده کردید باکتری ها از پروتئین های تنظیم کننده ژنی (فعال کننده ها ومهارکنندها) جهت تنظیم بیان ژن هایشان استفاده می کنند.
  • تضاد
  • هدف این بخش از درس چهارم تفهیم مفهوم تضاد های گروه برای دانش آموزان سال اول دبیرستان می باشد. برای انتقال و تفهیم این مفهوم به دانش آموزان پیشنهاد می شود دبیران از مثال های عینی که دانش آموزان به طور روزمره با آن روبرو هستند استفاده شود. ...
  • مفهوم کلی ذاتی و عرضی
  • کلی ذاتی محمولی است که ذات موضوع وابسته به ان است و خارج از ذات آن نیست یعنی ماهیت موضوع فقط در ان متحقق می شود و کلی عرضی عبارت است ز محمول خارج از ذات موضوع. ...
  • تنظیم ژنی در پروکاریوت ها
  • در طرح تنظیم بیان ژن در مورد اهمیت تنظیم بیان ژن و سطوح مختلف بررسی و کنترل آن صحبت شد. همچنین متوجه شدیم که یکی از بهترین سطوح برای بررسی این تنظیم ،تنظیم در سطح رونویسی است.
  • چگونه تعریف کنیم؟
  • شرایط عام از آن تمامی تعاریف است یعنی به طور کلی تمام تعریف ها باید دارای این شرایط باشند و شرایط خاص از آن برخی از اقسام تعریف است که در نوشتارهای بعدی به شرح آن خواهیم پرداخت. ...
  • الکترود و پتانسیل الکترودی استاندارد
  • برای پیش بینی امکان انجام واکنش های اکسایش – کاهش میان دوگونه، همواره لازم است که تمایل نسبی این دوگونه به اکسایش یا کاهش معین شود. اما برای مقایسه قدرت کاهندگی فلزها باید با سلول الکتروشیمیایی آشنا شوید. از آنجایی که سلول الکتروشیمیایی دستگاهی شامل دو نی
  • تنظیم ژن
  • تا کنون در مورد نحوه همانند سازی،رونویسی و ترجمه در یوکاروتها و پروکاریوتها تا حدود زیادی آشنا شدیم. سوال اساسی موجود در این مبحث این است که یک سلول، چگونه مشخص می کند ازهزاران ژن آن،کدامیک به صورت پروتئین بیان شوند؟ وقتی سلولی در حال رشد و تکوین است چگون
  • نام گذاری کتون ها
  • در این مطلب شما با کتون ها، ساختار و روش نام گذاری آنها آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.
  • از RNAتا پروتئین 5
  • در طرح از RNAتا پروتئین 5 با شروع ترجمه در یوکاریوت ها آشنا شدیم. اما در پروکاریوت ها چون mRNA آن فاقد کلاهک 5 پریم است انتخاب کدون آغازین مکانیسم متفاوتی دارد....
  • نام گذاری آلدهیدها
  • در این مطلب با گروه دیگری از ترکیبات آلی به نام آلدهیدها آشنا خواهید شد. از آنجایی که در مطالب بعد به اکسایش آلدهیدها می پردازیم لازم است ابتدا اطلاعاتی درباره ی ساختار و نحوه ی نام گذاری آنها به دست بیاوریم.
  • از RNAتا پروتئین 4
  • زمانی که ساختن پروتئین شروع می شود، هر اسید آمینه ی جدید طی یک سری واکنش چرخه ای به زنجیره ی در حال طویل شدن اضافه می شود.
  • نام گذاری الکل ها
  • از آنجایی که در فصل الکتروشیمی باید به اکسایش الکل ها بپردازیم لازم دانستیم ابتدا انواع الکل ها و روش نامگذاری آنها را در اینجا مرور کنیم.
  • آشنایی با فلسفه یونان
  • بنابر این یکی از مهم ترین مباحث تاریخ تمدن، بررسی جایگاه اولیه علوم بشری است كه از كجا نشات گرفته و چه شخصیت هایی در آن سهیم بوده اند و كدام مكتب و ملت بیش از دیگران در تمدن بشری نقش داشته اند. ...
  • از RNAتا پروتئین 3
  • تا کنون با مولکول مهم tRNA و نقش آنزیم آمینوآسیل tRNA سنتتاز آشنا شدیم. حال به مولکول بعد که ریبوزوم نام دارد می رسیم. در مورد ریبوزوم و نقش آن در طرح های قبلی صحبت شده است. در این طرح در مورد اجزای ریبوزوم که در فرایند ترجمه نقش دارند ...
  • آیات و روایات
  • گرچه علوم و معارف بشری همواره در حال تعمیق و توسعه است ، لیکن تا علوم آسمانی و معارف وحیانی از مجرای پر فیض ولایت جاری نشود و در دشت قلوب و صحرای نفوس ، دفینه های عقول را شکوفا نسازد ....
  • از RNAتا پروتئین2
  • در طرح از RNAتا پروتئین1 به طور کلی با زبانهای ترجمه بین دو مولکول از RNA و پروتئین آشنا شدیم. حال به بررسی جزئیات مکانیسم ترجمه می پردازیم. ترجمه شامل همکاری چندین مولکول درکنار هم است. یکی از مهمترین این اجزا مولکول tRNA است.
  • از RNAتا پروتئین1
  • تا کنون در مورد رونویسی و همانندسازی RNA و شناخت انواع RNA با هم اشنا شدیم. اما طرح های که در ادامه خواهید خواند بسیار کاربردی و عملیاتی تر هستند. در این طرح ها سعی شده از آوردن نکاتی که سبب سردرگمی خواننده می شود صرفه نظر شده و بیشتر مسایلی که به کاربرد
  • موازنه واکنشهای اکسایش ـ کاهش
  • : در واکنشهای اکسایش ـ کاهش میتوان از تغییر عدد اکسایش برای موازنه واکنش استفاده کرد، در این مطلب قصد داریم با ذکر مثال به تشریح روش موازنهی واکنش های اکسایش ـ کاهش بپردازیم. با ما همراه باشید.
  • پردازش RNA یوکاریوتی 2
  • در طرح پردازش RNA یوکاریوتی 1 ذکر شد که آدنیله شدن سر 3 پریم mRNA و گوانین دار شدن سر 5 پریم از مهمتر ین وقایع در رونوشت اولیه است....
  • واکنش های اکسایش ـ کاهش
  • بعد از آشنایی با مفهوم عدد اکسایش در اینجا با واکنش های اکسایش ـ کاهش و نحوه ی تشخیص آن ها آشنا خواهیم شد.
  • پردازش RNA یوکاریوتی 1
  • در طرح رونویسی در یوکاریوت ها(2) در مورد اهمیت پردازش روی RNA صحبت شد. بسته به نوع RNA پردازش این RNA ها با هم قبل از ترک هسته متفاوت است
  • هدف مابعدالطبیعه
  • همانطور که می دانیم هرچه قدر دید انسان وسیع تر باشد شناختش از جهان پیرامونش کاملتر است ، اگر به ماهی توجه کنید می بینید که تازمانی که در آب است ....
  • رونویسی در یوکاریوت ها (2)
  • همان طور که طرح رونویسی در یوکاریوت ها(1) اشاره شد فرایند رونویسی در یوکاریوت ها نیاز به عوامل عمومی رونویسی دارد و RNA پلی مرازها نمی توانند به تنهایی از عهده رونویسی بر آیند.
  • تعیین عدد اکسایش با روش تشکیل معادله
  • در مطلب قبل با مفهوم عدد اکسایش و استفاده از ساختار الکترون ـ نقطه ای ترکیب برای تعیین عدد اکسایش هر اتم آشنا شدید. در اینجا قواعد مربوط به روش دوم در تعیین عدد اکسایش یعنی استفاده از معادله را با هم مرور خواهیم کرد.
  • رونویسی در یوکاریوت ها(1)
  • در طرح رونویسی از DNA (2) در مورد شروع رونویسی در پروکاریوت ها و نقش زیر واحد سیگما در شناسایی نقطه شروع رونویسی آشنا شدیم. در این طرح و طرح آینده در مورد رونویسی در یوکاریوت ها با هم صحبت خواهیم کرد.
  • عدد اکسایش
  • در مبحث الکتروشیمی با عدد اکسایش بسیار مواجه خواهید شد. لذا بهتر این است که ابتدا با مفهوم عدد اکسایش و نحوه ی تعیین آن آشنا شوید. با ما همراه باشید
  • مقدمه ای بر الکتروشیمی
  • : الکتروشیمی شاخه ای از علوم تجربی است که ارتباط بین علم شیمی و الکتریسته حکایت دارد. برای درک بهتر چنین ارتباطی باید با ماهیت الکتریکی ماده آشنا باشید. انجام یک تغییر شیمیایی بر اثر یک پدیده ی الکتریکی چندان دور از انتظار نیست. بسیاری از مشاهدات ما می تو
  • رونویسی از DNA 2
  • مهمترین عمل در رونویسی به عهده آنزیم هاست. آنزیم های دخیل در عمل رونویسی RNA پلی مراز ها هستند، که سبب تسریع عمل رونویسی می شوند....
  • رونویسی از DNA 1
  • تا کنون با نحوه همانندسازی در DNA آشنا شدیم. DNA به خودی خود نمی تواند منجر به تولید پروتئین شود. به عبارت بهتر بطور مستقیم نمی تواند پروتئین تولید کند....
  • سیستم ترمیمی DNA
  • همان طور که می دانید همانند سازی و به طبع آن رونویسی ،ترجمه و تا تولید پروتئین سازی همگی منوط به داشتن یک همانندسازی درست است....
  • ما بعدالطبیعه
  • مابعد الطبیعه یا متافیزیک شاخه ای از فلسفه است که به پژوهش درباره ی چیستی و کُنه وجود، زندگی و جهان به عنوان یک کل، می پردازد. و چون فیلسوفان نخستین بیشتر به این حوزه می پرداختند، متافیزیک (مابعد الطبیعه) را ریشه ی فلسفه می دانند....
  • چرا فلسفه بیاموزیم
  • یادگیری هر چیزی علاوه بر داشتن معلم و استاد خوب بی تردید نیاز به علاقه نیز دارد و این علاقه زمانی به وجود می آید که ما به آن مطلب یا علم احساس نیاز داشته باشیم و این احساس نیاز زمانی است که بدانیم که دانستن آن مطلب یا علم برای ما سودمند است....
  • همانند سازی DNA 4
  • همان طور که ذکر شد اطلاعات ژنتیکی به صورت ترتیب و یا توالی قرار گیری نوکلئوتیدها در طول رشته DNA قرار گرفته اند....
  • همانند سازی DNA 3
  • همان طور که ذکر شد DNA از دو ستون از جنس فسفات و قند تشکیل شده و هر یک از این ستون ها به یک سمت دارای قطبیت هستند.به عبارت بهتر قند هر نوکلئوتید به قند نوکلئوتید بعدی متصل می گردد....
  • همانند سازی DNA 2
  • در طرح همانندسازی 1 در مورد کلیات همانند سازی DNA صحبت شد در این طرح و طرحهای بعدی هر یک از مراحل همانندسازی را با جزئیات بیشتر بررسی می کنیم....
  • گام سیزدهم در برنامه نویسی ++C
  • انتظار می رود پس از پایان این جلسه بتوانید: با حل کردن تمرینها ذهن الگوریتمی خود را تقویت نمایید و با نمونه تمرین هایی همچون سری ها وخرد کردن وتجزیه عدد و چرخش و به دست آوردن ریشه چندجمله ای آشنا شوید....