عضویت در خبرنامه

عبارت :
شماره :

به صورت :
تعداد :

شماره درس
توضیحات

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 298 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 310 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 59926 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 68 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 283 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 320 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 60209 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 68 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 276 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 330 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 60485 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 69 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 270 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 340 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 60755 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 69 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 260 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 350 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 61015 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 69 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 256 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 360 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 61271 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 70 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 248 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 370 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 61519 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 70 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 240 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 380 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 61759 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 70 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 231 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 390 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 61990 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 70 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 225 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 400 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 62215 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 71 درصد از کلمات متن قرآن)

  • تعداد رکورد ها : 1001