این چهار چیز را در زندگیت نشکن: اعتماد، قول، رابطه و قلب زیرا وقتی این ها می شکنند صدا ندارند ولی درد بسیاری دارند.
دسته ها : پیامک
شنبه جهاردهم 10 1387
X