خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست .
دسته ها : پیامک
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X