بشر به خوشبختی خیلی زود عادت میکند و چون خیلی زود عادت میکند خیلی زود هم فراموش میکند که خوشبخت است


دسته ها : پیامک
جمعه بیستم 10 1387
X