آنچه در زندگی به دست می آید با خنده نمی ماند و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود. و فردا باز خورشید طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشیم.
دسته ها : عاطفى
شنبه جهاردهم 10 1387
X