اطلاعات کتاب
کد :
تعداد جلد :
نویسنده اصلی :
نام کوچک :
نام خانوادگی :
تاریخ تولد :
تاریخ وفات :
نام نویسنده به لاتین :
عنوان و عنوان فرعی :
عنوان به زبان اصلی :
متن خلاصه :
محل نشر :
ناشر :
ناشر همکار :
ناشر دولتی است :
تاریخ نشر :
نام نویسنده همکار اول :
تاریخ تولد :
تاریخ وفات :
نام به لاتین :
نام نویسنده همکار دوم :
تاریخ تولد :
تاریخ وفات :
نام به لاتین :
نام مترجم :
تاریخ تولد :
تاریخ وفات :
مترجم های همکار :
تاریخ تولد :
تاریخ وفات :
مصحح منقد گردآورنده و غیره :
نام ویراستار :
تاریخ تولد :
تاریخ وفات :
شماره ویرایش :
شماره شابک :
بها :
شماره آخرین صفحه کتاب :
شماره صفحات مقدماتی کتاب :
تصویر :
قطع :
تیراژ :
عنوان چاپ اول :
نام ناشر اول :
تاریخ نشر چاپ اول :
چاپ چندم است :
فروست :
فروست دوم :
صفحه عنوان به انگلیسی :
واژه نامه :
کتابنامه :
اطلاعات سازمانی :
نام سازمان :
وابستگی سازمانی :
نام سازمان به زبان اصلی :
سال تاسیس سازمان :
توضیحات دیگر مربوط به سازمان :
توضیحات اضافی :
نشانی ناشر :
تلفن ناشر :
فاکس :
فهرستنویس :
سازمان فهرست کننده :
قیمت فایل :
  • وبگردی