کد: 63167

پرسش

گیاهانی كه شدت غذاسازی انها زیاد است
رانام ببرید

پاسخ

گیاهانی که برگ سبز بیشتری دارند دارای کلروفیل( سبزینه) بیشتری هستند و غذا سازی زیادی انجام می دهند. مانند درخت سرو، مو، سبزیجات و ...

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : يکشنبه 20/2/1383 | پاسخ : دوشنبه 4/3/1383 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName