کد: 62730

پرسش

اگر بعد مكعبی را نصف كنیم آنگاه حجم آن .....حجم اول است.

پاسخ

تكراری62731

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 17/2/1383 | پاسخ : جمعه 18/2/1383 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName