• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 62651

پرسش

چر انام اربیتال ها s,p,d,f است؟
چرا جیوه مایع است؟
چزا منبسط مولكولی داریم ( ساختار لوویس)

پاسخ

می‌دانید كه تراز فرعی l=0 و اوربیتالهای مربوطه را با حرف s، تراز فرعی n=1 را با حرف p ، تراز فرعی l=2 را با حرف d و تراز فرعی l=3 را با حرف fنشان می‌دهند. این حروف نمادهای طیفی نمایی و حروف اول صفتهای sharp (تیز)، principle (اصلی)، diffuse(پراكنده) و fundamental (بنیادی) هستند كه در گذشته برای توصیف خطوط طیفی مربوط به ترازهای طیفی به كار می‌رفتند.
شكل ظاهری هر عنصر، توسط فاكترهای زیادی از جمله، ساختمان الكترونی اتم‌های آن، جاذبه‌ی بین اتمی و بین مولكولی در آن، مولكولهای عنصر كه از چند اتم تشكیل شده، دوره و تناوبی از جدول كه عنصر به آن تعلق دارد و … تعیین می‌شود.
جیوه كه در دوره‌ی تناوبی ششم و گروه IIBجدول تناوبی واقع است، دارای آرایش الكترونی 2,8,18,32,18,2 می‌باشد و اوربیتالهای d لایه‌ ظرفیت آن تكمیل شده است. جاذبه‌ی بین اتم‌ها در جیوه به نسبت فلزات دیگر، كمتر است و پیوند فلزی به آن شكلی كه در فلزات دیگر وجود دارد، در جیوه مشاهده نمی‌شود، مجموع این عوامل سبب شده است كه جیوه حالت مایع به خود بگیرد.
سؤال سوم شما نامفهوم است، لطفاْْ آن را واضح بیان بفرمائید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : چهارشنبه 16/2/1383 | پاسخ : دوشنبه 21/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 78 بار

تگ ها :

UserName