کد: 62024

پرسش

موصول را تعریف كنید

پاسخ

سلام دوست عزیز : موصول اسم معرفه ای است كه بوسیله جمله ای كه بعد از آن ذكر می شود و به آن صله گفته می شود بر فرد یا افراد معینی دلالت می كند مثل الذی در آیه شریفه ‌‌‹‹ تبارك الذی بیده الملك››. اسم موصول دو نوع خاص و عام دارد. اسم موصول خاص مثل اسم اشاره 6 صیغه دارد.: الذی برای مفرد مذكر است و اللذان یا اللذَین برای مثنای مذكر و الذِین برای جمع مذكر و اللتی برای مفرد مؤنث و اللتان یا اللتَین برای مثنای مؤنث و اللاتی برای جمع مؤنث است. اسم موصول عام هم كه به لفظ واحد در همه موارد (مذكر - مونث - مفرد- مثنی و جمع) به كار می رود شامل من - ما و ایّ است. من در مورد عاقل بكار برده می شود و ما در مورد غیر عاقل و ای در هر دو مورد كاربرد دارد. موفق باشید.

مشاور : دباغيان | پرسش : يکشنبه 13/2/1383 | پاسخ : سه شنبه 15/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 36 بار

تگ ها :

UserName