کد: 53033

پرسش

1-چند مورد دیگر جاندار آبزی برایم نام ببرید.

پاسخ

جلبکها، هیدر، ماهی، مارآبی، کرمها و انگلهاو...

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : سه شنبه 19/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/3/1383 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName