کد: 52709

پرسش

ایا si را میتواند با B پیوند كوالانسی دهد .
چگونه؟

پاسخ

برای پاسخ به این سؤال شما ابتدا باید با خصوصیات هر یك از دو عنصر بور و سیلیسیم آشنا شویم. بور و سیلیسیم هر دو جزء شبه‌فلزات طبقه‌بندی می‌شوند. هر دو از لحاظ خواص شیمیایی، غیرفلز و از لحاظ خواص فیزیكی به فلز نزدیك هستند. بطور كلی سیلیسیم فعالیت شیمیایی چندانی ندارد. با هالوژنها تتراهالید و با بازها، محلول سیلیكاتها را تولید می‌كند. این عنصر تحت تاثیر هیچ اسیدی به جز اسید فلوئوریدریك قرار نمی‌گیرد.
بور نیز دارای شیمی منحصر به فردی است كه از چند جنبه با آلومینیم و سایر عناصر گروه سوم اصلی شباهت دارد و از چند جنبه با عناصری مانند سیلیسیم همانند است.
بور معمولاْْ با عناصری مانند نیتروژن، فسفر، ارسنیك، گوگرد و كربن پیوند تشكیل می‌دهد. از آنجا كه واكنش‌پذیری بور و سیلیسیم هر دو قابل توجه نیست، این دو عنصر تمایلی به تشكیل پیوند با یكدیگر ندارند. مهمترین پیونها، آنهایی هستند كه یا بین دو نافلز تشكیل می‌شود و یا اینكه بین یك فلز و یك غیر فلز و معمولاْْ بین دو فلز و یا دو شبه فلز پیوند كووالانسی برقرار نمی‌‌شود.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 17/12/1382 | پاسخ : جمعه 22/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName