کد: 52694

پرسش

با سلام
مشتق تا بع لگاریتمی را چگونه می توان گرفت

پاسخ

با سلام
همانطور كه می دانید مشتق Ln x برابر یك بخش بر x است.حال فرض كنید مشتق لگاریتم x در پایه a را بخواهیم .در اینجا از یكی از خواص لگاریتم استفاده می كنیم
log (a)x=Ln x/Ln a حال اگر از رابطه فوق مشتق بگیریم خواهیم داشت :
o: 1/x Ln a پس تنها تفاوت در ظاهر شدن ضریب Ln a است.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : يکشنبه 17/12/1382 | پاسخ : جمعه 22/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 135 بار

تگ ها :

UserName